ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน จังหวัดสมุทรปราการ

บริบททั่วไปของชุมชน ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบางน้ำผึ้ง  เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีลำคลองไหลผ่าน ๖ สาย  ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร

ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน เป็น 1 ใน 11 หมู่บ้านของตำบลบางน้ำผึ้ง และเป็นชุมชนที่มี  ความเข้มแข็งมีการรวมตัวกันทำกิจกรรมระหว่างผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และประชาชน ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีการรวบรวมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน ผู้คนในชุมชน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี รักธรรมชาติ และมีจิตสำนึก การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนสภาพบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
หมู่ ๓ ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์
ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่ ๓ ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
หมู่ ๓ ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม