วัดอัมพวัน

ที่ตั้ง ถนนโยธาธิการ สายวัดอัมพวัน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๖๖๙ ๐๐๕๒ 

วัดอัมพวัน เดิมชื่อวัดบางม่วง สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย รัชกาลพระเจ้าปราสาททองประมาณ พ.ศ. ๒๑๗๕ สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้คือ หอไตรกลางน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่สมบูรณ์ที่สุด อุโบสถของวัดมี “พระพุทธมงคลสุโขทัย” ประดิษฐานเป็นพระประธาน นอกจากนี้ยังมีมณฑปพระพุทธบาท ภายในมีพระพุทธบาทจำลองทำด้วยโลหะประดิษฐานอยู่บนฐานปูน และศาลาท่าน้ำที่งดงามมาก