ชุมชนคุณธรรมวัดบึงศรีเทพรัตนาราม จังหวัดเพชรบูรณ์

ชุมชนคุณธรรมวัดบึงศรีเทพรัตนาราม เป็นชุมชนท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ มีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นแหล่งอารยธรรมยุคทวารวดี  มีร่องรอยหลักฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของมนุษย์นับตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ มีการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสืบสานและ    ดำเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดบึงศรีเทพรัตนาราม เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต  ที่เรียบง่าย ชุมชนมีความโดดเด่นทางศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ยังคงสามารถมองเห็น ประวัติศาสตร์ผ่านวิถีชีวิตของชุมชนเก่า มีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ด้วยการออกแบบลวดลายคนแคระโบราณ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

จุดเช็คอินหน้าชุมชน “โลโก้คนแคระ”
รูปปั้นคนแคระโบราณ บริเวณสามแยกก่อนเข้าชุมชน เป็นจุดเช็คอินหน้าชุมชน  “โลโก้คนแคระ ”

อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ที่ขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งเดียวของจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทย  

ศูนย์วัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน วัดบึงศรีเทพรัตนาราม
เป็นแหล่งรวบรวม ข้อมูล ทางวัฒนธรรม ได้แก่ ศิลปวัตถุ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชน จัดเก็บไว้เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ศึกษาเรียนรู้ 

วัดบึงศรีเทพรัตนาราม
อุโบสถ (ศิลปะทวาราวดี) ภายในวัดบึงศรีเทพรัตนาราม 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ถ้ำเขาถมอรัตน์
เขาถมอรัตน์เป็นภูเขาขนาดใหญ่โดดเด่น อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองศรีเทพ โดยห่างออกไปราว ๒๐กิโลเมตร (ห่างออกไปในแนวตรง ๑๕ กิโลเมตร) อยู่ในพื้นที่ตําบลโคกสะอาด อําเภอศรีเทพ บนเขาแห่งนี้มีถ้ำ อยู่แห่งหนึ่งถูกดัดแปลงให้เป็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนา ภายในถ้ำมีแกนหินขนาดใหญ่สามารถเดินรอบแกนหินนี้ได้ ที่แกนหินนี้มีภาพสลักนูนต่ำเป็นพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์เป็นสําคัญ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง “สวนผู้ใหญ่แต๋ว”
“วิถีชีวิตแบบพอเพียง” ของคนในชุมชน ที่สามารถพึ่งตนเองได้ โดยใช้สิ่งของที่มีอยู่ในชุมชนมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ การจัดทำ “ครัวพอเพียง” จากวัตถุดิบภายในชุมชนมาประกอบเมนูอาหารต่าง ๆ และยังเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรม ปั่นจักรยานชมเมืองประวัติศาสตร์ศรีเทพ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และเขาคลังนอก เปิดเส้นทางจักรยานจากวัดบึงศรีเทพรัตนาราม – สู่อุทยานประวัติศาสตร์  ศรีเทพ ชมเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น

กิจกรรม อิ่ม อร่อย ของฝากจากชุมชนวัฒนธรรม วัดบึงศรีเทพ รัตนาราม
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม การทำอาหารพื้นบ้าน ขนมไทย และขนมที่ใช้ในงานบุญต่าง ๆ ได้แก่
– การทำข้าวต้มมัด
– การทำข้าวห่อใบบัว
– การทำข้าวแดกงา

กิจกรรม เวียนเทียนรอบเขาคลังนอก
เขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
– พิธีเจริญพระพุทธมนต์
-การจัดดอกไม้บูชาพระ
– กิจกรรมเวียนเทียนรอบสถูปพันปี มหาเจดีย์เขาคลังนอก 

กิจกรรม -ชมการแสดงพื้นบ้านชุด “นางด้ง-นางควาย” – “นางสุ่ม”
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม
– การเล่นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของวัดบึงศรีเทพรัตนาราม

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม