วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ตั้ง เลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๗ บ้านทางแดง ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๒๐
๑. วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ ณ บริเวณเนินเขาในหมู่ของหมู่บ้านทางแดง ออกแบบก่อสร้างโดย พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี เดิมชื่อ “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” ต่อมาจัดตั้งวัดชื่อ “วัดพระธาตุผาแก้ว” และเปลี่ยนเป็น “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้รับพระราชทานวิสุคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีพระครูสังฆรักษ์ปารมี สุรยุทโธ (หลวงพ่อภาวนา วชิรปราการ) เจ้าอาวาสวัด ที่มาของผาซ่อนแก้ว มีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้าและลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่า เป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตาม ๆ กันว่า “ผาซ่อนแก้ว” มีสถานที่สำคัญและโดดเด่น ได้แก่ เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต องค์เจดีย์ สร้างแบบดอกบัวซ้อนกัน 7 ชั้น นำกระเบื้องสี ถ้วยชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด สิ่งมีค่าต่าง ๆ ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน มาประดับตกแต่ง บนยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา เปิด – ปิด ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
ไม่มี
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๖ ๓๓๕๙ ๑๕๕๔ ช่วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๐๖ ๓๓๕๙ ๖๕๔๕
๕.ช่องทางออนไลน์
• Website : http://www.phasornkaew.org
• email: info@phasornkaew.org
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม