วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๑. วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร มีวิหารสถานที่ประดิษฐานพระนอนจักรสีห์ พระพุทธรูปไสยาสน์หรือพระนอนขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองลงมาจากสมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร วัดบางพลีใหญ่กลาง พระนอนจักรสีห์ เป็นพระพุทธรูปสุโขทัยที่มีความอ่อนช้อยงดงามมาก นอกจากนี้ภายในพระวิหารยังมีพระกาฬ พระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทอง และพระแก้ว พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งทั้งสององค์มีพุทธลักษณะงดงาม บริเวณด้านหน้าวิหาร มีต้นสาละลังกาใหญ่ต้นไม้สำคัญผลิดอกบานสะพรั่ง และบริเวณหน้าวัดยังเป็นที่ตั้งของพุทธมณฑลจังหวัดสิงห์บุรี ภายในวัดยังมี “ตลาดต้องชม” เป็นตลาดที่ชาวบ้านและคนในชุมชนนำสินค้าที่ผลิตเอง เช่น พืชผัก ผลไม้ น้ำพริก ผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัด สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน นำมาจำหน่ายในราคาเป็นธรรม เปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกวัน สร้างรายได้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.00 – 17.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 3654 3415
๕. ช่องทางออนไลน์ Facebook : วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านพระนอน (วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร) จังหวัดสิงห์บุรี

ชุมชนบ้านพระนอนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลจักรสีห์ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนต้น มีพระนอนจักรสีห์ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ บริเวณหน้าวัดยังเป็นที่ตั้งของพุทธมณฑลจังหวัดสิงห์บุรี ภายในวัดมี “ตลาดต้องชม” ซึ่งเป็นตลาดที่ชาวบ้านและ คนในชุมชนนำสินค้าที่ผลิตเอง 

ชุมชนบ้านพระนอน มีวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวชุมชนร่วมกันสืบสาน คือ บุญมหากุศลประเพณีปารุปะนังห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ มีพิธีกวนข้าวทิพย์ตีข้าวบิณฑ์ จัดทำเป็นพุ่มข้าวบิณฑ์ นำไปถวายพระพุทธไสยาสน์  ต่อด้วยพิธีห่มผ้าพระปรางค์ วัดหน้าพระธาตุ ประเพณีปารุปะนังห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ และสรงน้ำพระ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยตามพงศาวดารระบุว่าในปี พ.ศ. 2297 พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เสด็จมานมัสการและซ่อมแซมองค์พระ โดยได้สร้างพระวิหาร พระอุโบสถ และเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นใหม่ ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมานมัสการ และทรงบูรณะปฏิสังขรปูชนียวัตถุต่าง ๆ ภายในวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารมีวิหาร สถานที่ประดิษฐานพระนอนจักรสีห์ พระพุทธรูปไสยาสน์หรือพระนอนขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย 

วัดหน้าพระธาตุ

วัดหน้าพระธาตุ เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดหัวเมือง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดหน้าพระธาตุ สันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า สิ่งที่สำคัญของวัดนี้ คือ องค์พระปรางค์สูงประมาณ 8 วา ทำเป็นรูปครุฑอสูรถือกระบองประดับ อยู่เหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น โดยการก่ออิฐเพิ่มเติมเป็นซุ้มจระนําทั้งสี่ด้าน ตั้งแต่ฐานศิลาแลงขึ้นไปก่อด้วยอิฐ ย่อมุมทรงปรางค์ กลีบขนุนปรางค์ก่อด้วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ และมีเจดีย์กลมเรียงรายหลายองค์ เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ฟาร์มเลี้ยงจระเข้ บ้านจักรสีห์ชาวบ้านตำบลจักรสีห์มีการเลี้ยงจระเข้ ในบริเวณรอบบ้าน เป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้ชุมชน เพื่อจำหน่ายให้พ่อค้าที่มารับซื้อจระเข้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

นมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต  พรหมรังษี นมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์โต  พรหมรังษี องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี ด้านหน้าทางเข้า

นมัสการพระพุทธไสยยาสน์
พระพุทธไสยาสน์ กราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ 

นั่งรถราง

หลวงพ่อทันใจ และชมวัดหน้าพระธาตุ นั่งรถรางชมวิถีชีวิตชุมชน ไหว้หลวงพ่อทันใจ และชมวัดหน้าพระธาตุ

ชมนิทรรศการบ้านควายอาร์ต
บ้านควายอาร์ต ชมนิทรรศการวาดภาพศิลปะร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัย และเยาวชนของจังหวัดสิงห์บุรี

ชม ชิม ช้อป ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านพระนอน มีผักสด ผลไม้ ท้องถิ่น ปลาร้า น้ำพริก และผลิตภัณฑ์จากกะลา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม