ชุมชนคุณธรรมบ้านวัดพระบรมธาตุสวี จังหวัดชุมพร

ที่ตั้ง :หมู่ที่ 15 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๑. ชุมชนคุณธรรมบ้านวัดพระบรมธาตุสวี ตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุสวี ที่มีประวัติความเป็นมาเป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา และคงมีการบูรณะซ่อมแซมแล้วหลายครั้ง โดยเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๙ ได้มีบูรณะครั้งใหญ่นัยว่า องค์พระบรมธาตุพังลงมา จึงได้สร้างสวมองค์เดิมไว้ และต่อมาคงได้บูรณะเพิ่มเติมอีก จนมีลักษณะที่เห็นทุกวันนี้ คือ เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ ๘.๕๐ เมตร แต่ละด้านประดับด้วยเสาหลอก ๖ ต้น เจาะซุ้มตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปช้างโผล่ศีรษะและขาหน้าค้ำเจดีย์อยู่ด้านละ ๓ ซุ้ม ยกเว้นด้านทิศใต้มีบันไดทางขึ้นจึงมีรูปช้างเพียง ๒ ซุ้ม สลับกับรูปยักษ์ปูนปั้นถือกระบอง ที่มุมฐานเจดีย์ทั้งสี่ด้านมีเจดีย์จำลอง ประดับอยู่ทั้งสี่มุม ฐานชั้นบนเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อกับฐานชั้นล่าง แต่ละด้านตกแต่งด้วยเสาหลอกด้านละ ๖ ต้น ภายในเจาะซุ้มซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิด้านละ ๕ องค์ ที่มุมทั้งสี่ด้านประดับเจดีย์จำลอง ถัดขึ้นไปเป็นมาลัยลูกแก้วและองค์ระฆังทรงกลม เหนือองค์ระฆังเป็นเสาหาน ก้านฉัตร บัวเถา ปล้องไฉนทำเป็นบัวถลาซ้อนกัน ๗ ชั้น บนสุดเป็นปลียอดและเม็ดน้ำค้าง

๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1087 6539 พระครูจันทปัญโญภาส
๕. ช่องทางออนไลน์ sawi-mc.org
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านวัดพระบรมธาตุสวี (บ้านสวี) จังหวัดชุมพร

ชุมชนคุณธรรมบ้านวัดพระบรมธาตุสวี (บ้านสวี) มีแหล่งศึกษา เรียนรู้ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์คือพระบรมธาตุสวี ที่มีอายุมากกว่า ๗๐๐ ปี มีศาลพระเสื้อเมือง และยังมีพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวีมีเด็กเยาวชนและประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมตลอดทั้งปี

ชุมชนมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ยังคงยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการ และเครือข่ายวัฒนธรรมทำให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักษาประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเหนียวแน่น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพระบรมธาตุสวี วัดพระบรมธาตุสวีซึ่งเป็นวัด เก่าแก่ตั้งอยู่ในอำเภอสวีจังหวัดชุมพรติดกับแม่น้ำสวีห่างจากตัวอำเภอสวีประมาณ ๓ กิโลเมตรนักท่องเที่ยวมาสักการะพระบรมธาตุสวีซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหนึ่งในจตุธรรมธาตุของทางภาคใต้ มีอายุเก่าแก่กว่า ๗๐๐ ปีไหว้ศาลพระเสื้อเมืองและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวี

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คลองสวี คลองที่อยู่บริเวณด้านหลังของพระบรมธาตุสวี ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์

กิจกรรมการท่องเที่ยว

เที่ยวชมพระบรมธาตุสวี และพิพิธภัณฑ์ พระบรมธาตุสวี นมัสการพระบรมธาตุสวีและเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของพระบรมธาตุสวีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหนึ่งในจตุธรรมธาตุของทางภาคใต้ มีอายุเก่าแก่กว่า ๗๐๐ ปีและไหว้ศาลพระเสื้อเมือง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม