วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

ที่ตั้ง ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
๑. วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๑๖๗ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปูชนียสถานที่สำคัญคือ รอยพระพุทธบาท ที่ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรี ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปชั่วคราว ครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมาได้มีการสร้าง ต่อเติมกันอีกหลายสมัย ในบริเวณวัดยังมี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธบาท
(วิหารหลวง) ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และช่วงที่มีงานนมัสการพระพุทธบาท โดยจะจัดขึ้นปีละ ๒ ครั้ง และงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในวันเข้าพรรษา โดยจะมีการทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสุก และดอกเข้าพรรษา ตามโบราณเชื่อว่าหากมานมัสการรอยพระพุทธบาทครบ ๗ ครั้ง จะได้ไปจุติในสรวงสวรรค์ และผลบุญยังจะส่งให้ชีวิตในปัจจุบัน ประสบความสำเร็จทุกประการ
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
– ชาวไทย ไม่เสียค่าบริการ
– ชาวต่างชาติ ๓๐ บาท
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook: วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม