วัดพระพุทธแสงธรรม จ.สระบุรี

ที่ตั้ง ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
วัดพระพุทธแสงธรรม เป็นวัดที่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมชื่อว่า แสงธรรมส่องชีวิต อยู่ท่ามกลางความเงียบสงบ บนพื้นที่กว่า ๓๐๐ ไร่ มีความโดดเด่นอยู่ตรงโดมขนาดใหญ่ยักษ์ ที่สร้างจากโครงเหล็กอย่างยิ่งใหญ่อลังการครอบองค์พระพุทธรูปเอาไว้ เป็นมหาวิหารทรงบาตรคว่ำ ซึ่งบาตรพระเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา แฝงธรรมะที่ว่า “อิ่มแล้วกับการเกิดทั้งหลาย ทุกการเกิดนั้นเป็นทุกข์ และไม่พึงแสวงหาการเกิดอีกต่อไป” ภายในวัดพระพุทธแสงธรรมนั้นประกอบด้วย มหาวิหารทรงบาตรคว่ำ อุโบสถไม้แดง ศาลาปฏิบัติธรรม ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม และโรงทาน วัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีร่วมกัน โดยมีพระสุนทรธรรมภาณ (เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี) เป็นประธานในการก่อสร้าง เพื่อเป็นสถานที่ไว้รวมจิตใจแก่ชาวพุทธ และใช้เป็นสถานที่ในการเผยแพร่ศาสนาพุทธให้คงอยู่สืบต่อไป
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ๐๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ

๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๖ ๕๖๔๙ ๙๖๓๗
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/buddhasangdham
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม