อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
๑.อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงความงดงามอลังการของศิลปกรรมไทยในยุคแรกๆ ผลงานทาง ศิลปกรรมที่เป็นเลิศนี้ปรากฏอยู่เป็นจำนวนมากในอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง ๓ แห่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอุทยานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔ โบราณสถานที่น่าสนใจในเขตกำแพงเมือง ได้แก่ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ สระมน ศาลพระอิศวร ในส่วนของโบราณสถานที่น่าสนใจในเขตโบราณสถานนอกเมือง หรือ เขตอรัญญิก ได้แก่ วัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถ วัดพระสิงห์ วัดช้างรอบ เป็นต้น
๒.วันเวลา เปิด/ปิด
ทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่
ชาวไทย ๑๐ บาท
ชาวต่างชาติ ๓๐ บาท
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ๐ ๕๕๗๑ ๑๙๒๑
สำนักงาน ททท. ๐ ๕๕๕๑ ๔๓๔๑-๓
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
www.finearts.go.th/kamphaengphethistoricalpark
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ /ทางลาด /ลานจอดรถ /ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม