พระธาตุมรุกขนคร วัดมรุกขนคร

๑. พระธาตุมรุกขนคร เป็นพระธาตุประจำวันคนเกิดวันพุธกลางคืน สร้างขึ้นเมื่อวันที่ พ.ศ.2536 ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม แต่เล็กกว่าก่ออิฐถือปูนเป็นผงสี่เหลี่ยม ฐานกว้างด้านละ 20 เมตร พระธาตุสูง 50.9 เมตร สร้างขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และจุด 9 หมายถึงรัชกาลที่ ๙ ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ และยังมีอุโบสถสวยงามโดดเด่นด้วยตราสัญลักษณ์ครองสิริราชสมบัติ 50 ปี ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ผู้ที่มากราบสักการะขอพรส่งผลให้มีแต่ความเจริญสุขสวัสดี
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
พระครูโสภณภาวนานุสิฐ 08 3752 8109
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook วัดมรุกขนคร สำนักปฏิบัติธรรม จังหวัดนครพนม แห่งที่ 1
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม