อุทยานเมืองเก่าพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้ง ถนน โยธาธิการ พิจิตร 3063 ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๑.เมืองพิจิตรเก่าสร้างในสมัยพระยาโคตรบอง ประมาณปี พ.ศ. ๑๖๐๑ ภายในบริเวณกำแพงเมืองมีพื้นที่ประมาณ ๔๐๐ ไร่เศษ มีลักษณะเป็นเมืองโบราณประกอบด้วยกำแพงเมือง คูเมือง เจดีย์เก่าฯลฯ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๗ กิโลเมตร ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสวนรุกขชาติและได้ตั้งชื่อว่า “สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร” ทำให้ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้มีต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่น หลายชนิดเหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอย่างมาก ภายในอุทยานมีสถานที่น่าสนใจ คือ ศาลหลักเมือง ,วัดมหาธาตุ โบราณสถานที่เห็นได้ชัดของวัดมหาธาตุ คือ เจดีย์ทรงลังกา ซึ่งเรียกกันว่า “พระธาตุเจดีย์” ส่วนพระอุโบสถ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระมหาธาตุเจดีย์นั้นมีรากไทรเกาะอยู่ที่หน้าบัน หลังคาถูกต้นไม้ล้มทับ หักลงมา องค์พระก็ได้รับความเสียหายด้วย บัดนี้เหลือแต่ฐานอิฐสูง เมื่อครั้งกรมศิลปากรขุดแต่โบราณสถานได้พบซากกำแพงและวิหาร ๙ ห้อง , ถ้ำชาลวัน มีที่มาจาก พระราชนิพนธ์บทละครนอก เรื่อง“ไกรทอง” ของรัชการที่ ๒ , เกาะศรีมาลามีลักษณะเป็นมูลดินคล้ายเกาะเล็ก ๆ อยู่กลางคูเมืองนอกกำแพงเก่า มีคูล้อมรอบเกาะ แต่ตื้นเขิน สันนิษฐานว่าเดิมน่าจะเป็นป้อมหรือหอคอยรักษาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะตั้งอยู่นอกเมือง และอยู่กลางคูเมือง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด 08.00 – 17.00 น
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ – ๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๕๖๖๑ ๒๖๗๕ – ๖
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.muangkaophichit.go.th/travel_detail.php?id=468
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ /ที่จอดรถ /ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดศรีคุนเมือง จังหวัดเลย

ชุมชนคุณธรรมวัดศรีคุนเมือง เป็นหนึ่งในชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอเชียงคาน และจังหวัดเลย โดยมีวัดศรีคุนเมือง หรือวัดใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ คู่เมืองเชียงคานและเป็นศูนย์กลางของชุมชน ลักษณะบ้านเรือนในชุมชน เป็นกลุ่มบ้านไม้โบราณทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขง 

คนในชุมชนยึดมั่นในหลักศาสนา ยิ้มง่าย ใจดี มีมิตรไมตรีที่ดีแก่ผู้มาเยือน ทัศนียภาพบ้านไม้ริมโขง ที่สวยงาม เห็นแล้วทำให้รู้สึกโปร่ง โล่ง สบายใจ เหมาะกับการมาพักผ่อนทอดสายตาดูสายน้ำโขงที่มีให้ชมตลอดปี อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาและกุ้งจากแม่น้ำโขง ดำรงชีวิตโดยสืบทอดประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดศรีคุนเมือง
เป็นวัดเก่าแก่ที่รวมศิลปะล้านนาและล้านช้าง สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2485 สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงคาน อีกทั้งเป็นแหล่งเก็บรวบรวมพุทธศิลปะเก่าแก่อันทรงคุณค่า เช่น ธรรมาสน์ไม้สักแกะสลักลายประดับกระจกสี
พระพุทธรูปยืนชนิดไม้ทำน้ำทอง

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดศรีคุนเมือง
จัดแสดงวิถีชีวิตของชาว เชียงคาน และเรียนรู้ การทำผาสาดลอยเคราะห์ โดยปราชญ์ชาวบ้าน

วัดมัชฌิมาราม (วัดป่ากลาง)
ระยะทาง 0.60 กม. จากชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีคุนเมือง มีพระประธานในอุโบสถเป็น พระพุทธ รูปปูนปั้นปางมารวิชัย ภายในบริเวณวัด มีอาคารส้วมโบราณ ซึ่งชาวบ้านได้อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

วัดมหาธาตุ
เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงคาน ไปชมพระอุโบสถไม้เก่าแก่รูปแบบล้านช้าง ภายในประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ บริเวณหน้าจั่วมีภาพเขียนบอกเล่าเรื่องราวประวัติเมืองเชียงคาน และมีเจดีย์ก่ออิฐที่เชื่อกันว่าสร้างทับรูพญานาค

วัดท่าคก
เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้น ปี พ.ศ. 2395 เพื่อป้องกันการรุกรานจากฝรั่งเศส พบอุโบสถก่ออิฐถือปูนศิลปะล้านช้างที่ด้านหน้าและขอบหน้าต่างมีศิลปะลวดลายแบบฝรั่งเศส

วัดพระพุทธบาท ภูควายเงิน
วัดพระพุทธบาทภูควายเงินสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2300 เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาสูง จากระดับน้ำทะเล 400 เมตร มีรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนหินลับพร้า (หินลับมีด) ซึ่งมีลักษณะเป็นรอยแตก แต่ไม่มีอักษรจารึกขนาดกว้างประมาณ 1 ศอก ยาวประมาณ 1 วา รูปลักษณะเหมือนรอยพระพุทธบาทจริง

พิพิธภัณฑ์ประมงพื้นบ้าน
พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวประมงเชียงคาน “ประมงไทบ้านเล่าขานน้ำของ” เครื่องมือประมงพื้นบ้าน ลงเรือชมวิธีการหาปลาในแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพสองริมฝั่งโขง

บ้านไม้โบราณ
ชุมชนที่ยังคงสถาปัตยกรรมบ้านไม้โบราณริมฝั่งโขง อาคารพาณิชย์ในแบบสมัยโบราณ
เป็นอัตลักษณ์และเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัส

ถนนคนเดินเชียงคาน
ตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคาน    มีอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ เช่น มะพร้าวแก้ว จุ่มนัว ข้าวจี่ กุ้งเสียบ และเมี่ยงโค้น การใช้ภาษาไทเชียงคาน บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ทางภาษาที่โดดเด่นของคนเชียงคาน ตอนเช้าการตักบาตร ข้าวเหนียวบริเวณหน้าที่พัก ถนนคนเดินเชียงคาน

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ
บ้านนาป่าหนาด ชมพิพิธภัณฑ์ไทดำ ศูนย์วัฒนธรรมฅนไทดำ เฮือนอ้ายเอ้ม แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไทดำ และศูนย์เรียนรู้ผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ หมู่ 12

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวริมแม่น้ำโขง
แม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน  จึงทัศนียภาพริมโขงที่สวยงาม เห็นแล้วทำให้รู้สึกโปร่ง โล่ง สบายใจ เหมาะกับการมาพักผ่อนทอดสายตาดูสายน้ำโขงที่มีให้ชมตลอดปี

แก่งคุดคู้
แหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง ที่มีแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลางแม่น้ำโขง

ภูทอก
จุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น และวิวทิวทัศน์ 360 องศา บนภูเขาที่ไม่ไกล และเดินทางสะดวก

พระใหญ่ภูคกงิ้ว สกายวอล์กเชียงคาน
สักการะพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร องค์พระใหญ่ที่มีความสูง 19 เมตร   สิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองเชียงคานงามสง่าบนยอดภู และสกายวอล์ก ชมวิวแห่งใหม่ ที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงาม มองเห็นแม่น้ำสองสี คือ จุดบรรจบกันของแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนผลไม้บ้านบุฮม
สวนผลไม้บ้านบุฮม ที่สามารถปลูกทุเรียนพันธุ์คักเลย รสชาติอร่อยและสวนมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ทั้งส่งออกต่างประเทศและส่งขายภายในประเทศ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การใส่บาตร- ข้าวเหนียว ถวายจังหัน
ถนนชายโขง (ถนนคนเดิน) ระยะทาง 2 กิโลเมตรเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองเชียงคานจะมีขึ้นในเวลาประมาณ 06.00 น. ของทุก ๆ วัน  แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น ผู้ชายนุ่งกางเกงขายาว มีผ้าพาดที่ไหล่เหมือนกัน ปูเสื่อหน้าบ้าน แล้วนั่งรอพระสงฆ์ออกบิณฑบาตในช่วงเวลาใกล้รุ่ง การตักบาตรนั้นจะหยิบข้าวเหนียวด้วยมือเปล่าขนาดพอดีคำ ค่อย ๆ ใส่ลงในบาตรด้วยความอ่อนน้อม ส่วนสำรับกับข้าวคาวหวานอื่น ๆ นอกเหนือจากข้าวเหนียวนั้นจะมีชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งนำไปจัดพาข้าว ถวายจังหันที่วัดอีกครั้งหนึ่ง

การทำผาสาด ลอยเคราะห์
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดศรีคุนเมือง พิธีกรรมสืบทอดจากโบราณของชาวเชียงคาน เพื่อเสริมดวงชะตา เรียกขวัญกำลังใจ และปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่ผูกพันกับแม่น้ำโขง นักท่องเที่ยวที่มาเยือน สามารถสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีค่า ด้วยการร่วมทำผาสาดด้วยตนเองตามรูปแบบความเชื่อโบราณ จากนั้น หมอพิธีจะใช้คาถาบูชาสวดสะเดาะเคราะห์ที่ชื่อว่า “อุปปาตะสันติคาถา”  ซึ่งเป็นคาถาเฉพาะสำหรับพิธีการปัดเป่าทุกข์ เคราะห์กรรม ความพ้นจากโรคและภยันตรายทั้งปวง ตลอดเป็นธรรมคำสอน ที่เป็นเครื่องสงบขอความเป็นสรรพมงคลความสุขแก่ผู้สะเดาะเคราะห์ แล้วจึงนำผาสาดไปลอยในแม่น้ำโขง

ล่องเรือ
กลุ่มประมงพื้นบ้าน ลงเรือชมวิธีการหาปลาในแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพสองริมฝั่งโขงและเลือกซื้อพวงกุญแจปลาแม่น้ำโขงเป็นของฝาก

ปั่นจักรยานเลาะริมโขง
ถนนคนเดิน (ถนนชายโขง)  จนถึงแก่งคุดคู้ ปั่นจักรยานชมทัศนียภาพริมแม่น้ำโขงและวิถีชีวิต

ฟ้อนพื้นบ้าน
วัดศรีคุนเมือง เป็นการแสดงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและงานประเพณี มีความเป็นเอกลักษณ์
คือ การใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้าน จำนวน 3-4 ชิ้น เช่น กลอง ฉาบ แคนและระนาด เนื้อร้องจะมีความสนุกสนาน ที่แต่งมาแล้วหรือมีแต่งสดในขณะแสดง เพื่อเกิดความสนุกสนาน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมได้

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านแพรกศรีราชา จังหวัดชัยนาท

บ้านแพรกศรีราชา คือชื่อโบราณในสมัยอยุธยาตอนต้น บ้านแพรกศรีราชาเป็นชุมชนเก่าแก่ มีแม่น้ำน้อยที่แยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่ม ชุมชนบ้านแพรกศรีราชายังเป็นที่ตั้งของตลาดอำเภอสรรคบุรีอีกด้วย 

บ้านแพรกศรีราชา เดิมเป็นเมืองเก่าที่ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมากมีความเจริญมาแต่อดีต เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท ปัจจุบันมีโบราณสถานล้ำค่าหลงเหลืออยู่ให้ได้ศึกษาเรียนรู้หลายแห่ง เช่น วัดมหาธาตุ วัดพระยาแพรก (ร้าง) วัดสองพี่น้อง วัดโตนดหลาย (ร้าง) วัดพระแก้ว เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดมหาธาตุ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่สำคัญ เช่น พระธาตุ พระปรางค์ทรงกลีบมะเฟือง หลวงพ่อหมอ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อพระปลัดฉ่อง

วัดพระยาแพรก (ร้าง) เป็นวัดร้างเป็นแหล่งโบราณสถาน ที่สำคัญ คือเจดีย์ก่ออิฐถือปูน แปดเหลี่ยมทรงสูง สมัยอยุธยาตอนต้น

วัดสองพี่น้อง เป็นวัดเก่ากำหนดอายุการสร้างวัดนี้ในสมัยอยุธยาตอนต้น หรือราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ ภายในวัดมีสิ่งสำคัญ ได้แก่ ปรางค์เป็นประธาน

วัดโตนดหลาย (ร้าง) เป็นวัดร้างมีสถาปัตยกรรม ที่สำคัญคือ เจดีย์ประธาน ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ศิลปะสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 20

วัดพระแก้ว เป็นวัดเก่า ภายในวัดมี “ราชินี แห่งเจดีย์ในเอเชียอาคเนย์” ซึ่งเป็นเจดีย์แบบละโว้ทรงสูงผสมกับศิลปะทวารวดี บริเวณหน้าเจดีย์ มีวิหารหลวงพ่อฉาย ซึ่งที่ด้านหลังของพระพุทธรูปมีทับหลังติดอยู่

อนุสาวรีย์ ขุนสรรค์ ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี “ขุนสรรค์” เป็นหนึ่งในผู้นำชาวบ้านบางระจันที่ต่อสู้กับพม่าด้วยความกล้าหาญ เพื่อรักษาแผ่นดินไทยรบชนะพม่าถึง 7 ครั้ง เป็นไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของอำเภอสรรคบุรี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเกษตรอินทรีย์ (Ch.Organic Chainat Farm) เป็นศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรแบบอินทรีย์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนึ่งใน 3 แห่งของจังหวัดชัยนาท โดยมี นายชรินทร์ ยิ้มศรี เป็นผู้ดูแลกระบวนการผลิตพืชผัก แบบอินทรีย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์

สวนส้มลุงแหวน นายแหวน เอี่ยมฉ่ำ เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท จนได้รับการรับรองว่าเป็นสวนส้มโอขาวแตงกวาที่มีคุณภาพและมีรสชาติที่ยอดเยี่ยม ในระดับจังหวัด นอกจากนั้นที่สวนส้มโอลุงแหวนยังได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกส้มโอ โดยเริ่มตั้งแต่การขยายพันธุ์ ไปจนถึงการดูแล และเก็บเกี่ยวผลผลิต

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชมตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์ และร่วมประกอบอาหารพื้นบ้าน คาว หวาน ตลาดย้อนยุค เมืองสรรค์ (วัดพระยาแพรก) ร่วมกิจกรรมทำอาหารคาวหวาน เช่นขนมจีนโบราณ แกงสาวพรหมจารี ผัดไทยโบราณ ข้าวเหนียวหน้าควายลุย

นั่งรถสกายแลปเยี่ยมชมโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์เมืองสรรค์ เยี่ยมชมโบราณสถานแหล่งประวัติศาสตร์เมืองสรรค์ วัดมหาธาตุวัดพระยาแพรก (ร้าง) วัดสองพี่น้องวัดโตนดหลาย (ร้าง)วัดพระแก้ว อนุสาวรีย์ขุนสรรค์

ชมการแสดงต้อนรับจากตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์ ตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์ (วัดพระยาแพรก) ชมการแสดงต้อนรับ จากชาวตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์