ชุมชนคุณธรรมวัดห้วยแก้ว จังหวัดลพบุรี

วัดห้วยแก้วมีอายุราว ๑๔๐ ปี ตั้งอยู่บนลำห้วยแก้ว ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี บริเวณวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ให้ประชาชนได้มากราบไหว้ อาทิ องค์พระเจดีย์มหาเมตารัตนะรังสีกลางน้ำที่สวยงาม ตระการตามาก ๆ รูปทรงในยุคขอม ตั้งอยู่กลางน้ำ ดูเด่นเป็นสง่า เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างไทย เขมร และพม่า 
วัดห้วยแก้ว เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรมีพระครูรัตนาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน บูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนจนเป็นพลังบวรที่เข้มแข็งปัจจุบันและยังคงอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมาจนปัจจุบัน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดห้วยแก้ว
อายุราว ๑๔๐ ปี ตั้งอยู่บนลำห้วยแก้ว มีองค์พระเจดีย์มหาเมตารัตนะรังษีกลางน้ำที่สวยงาม ตระการตามาก ๆ รูปทรงในยุคขอม ตั้งอยู่กลางน้ำ ดูเด่นเป็นสง่า เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างไทย เขมร และพม่า ออกแบบวิจิตรงดงาม
วัดมหาสอน
วัดมหาสอนเป็นวัดเก่าแก่ริมน้ำบางขาม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2408 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2509 ภายในวัดมีอุโบสถเก่า สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2511 มีพระประธานและรูปหล่อหลวงพ่อเคลือบประดิษฐานอยู่ให้ประชาชนได้กราบไหว้ นอกจากนี้ยังมีอาคารไม้ เก่าแก่ สร้างในปี พ.ศ. 2485 สำหรับใช้สวดมนต์และปฏิบัติธรรม
วัดบางพึ่ง
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางขาม มีพระแม่จามเทวี และหลวงพ่อโล่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเลื่อมใส ศรัทธา และมากราบสักการะ
วัดวงเทพ
เป็นวัดราษฎร์ที่อยู่ทางนอกเมืองที่ยังคงมีทุ่งนาเขียวขจีอยู่ สามารถมองเห็นองค์พระปรางค์นาคปรกเด่นตระหง่านที่มีลักษณะงานศิลป์ที่แปลกออกไปแต่มีความสวยงาม ประดิษฐานอยู่ภายในวัดวงเทพหรือศูนย์ปฏิบัติธรรม เกาะสวรรค์ ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ภายในศาลาด้านหน้าของพระพุทธนาคปรก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธลาภ ที่มีพระเศียรสีขาวองค์ใหญ่ รูปปั้นเซียนแปะโรงสีผู้สร้างวัด และยังมีเทพทันใจและเทพอื่น ๆ ให้ได้ขอพรอีกด้วย
ด้านข้างของศาลาเป็นอาคารสักการะบูชา 60 เซียนศักดิ์สิทธิ์ ภายในมีเซียนมากมายให้ขอพรได้ตามศรัทธา
ตลาดวัฒนธรรมวัด ห้วยแก้ว
เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาของชาวบ้าน เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหาร ปลาส้มฟัก เครื่องจักสาน ตะกร้าหวาย

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวแม่น้ำ บางขามวัดมหาสอน
ล่องแพไม้ไผ่ และชมบรรยากาศยามเย็นวิถีชีวิตของชุมชนบนลุ่มน้ำบางขาม

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนขวัญ
เป็นแหล่งเรียนรู้การพึ่งตนเอง น้อมนำศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นการรวมตัวของศูนย์การเรียนรู้และชุมชน ทำการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใช้ในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีอาหารพื้นบ้านและผลผลิตทางการเกษตรสด ๆ ปลอดภัยไร้สารเคมี สัมผัสการท่องเที่ยวภูมิปัญญาและวิถีชุมชน โดยนั่งรถอีแต๋น และทำกิจกรรมพึ่งตนเอง

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การปลูกข้าว
ศูนย์การเรียนรู้ บ้านสวนขวัญ นั่งรถอีแต๋นสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมุ่งสู่ฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ฝึกปฏิบัติดำนา เกี่ยวข้าว แปลงนาข้าวปลอดสารพิษ
ล่องแพสัมผัสลุ่มแม่น้ำบางขาม
บ้านสวนขวัญ สัมผัสวิถีคนลุ่มน้ำ ล่องแพไม้ไผ่ยามเย็น  ชมวิถีชีวิตบ้านริมน้ำ กินกุ้งก้ามแดง ชมบรรยากาศสวยๆ ของบ้านทรงไทยโบราณ
นั่งรถอีแต๋นเที่ยวชุมชน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตร ชมแหล่งท่องเที่ยวและศาสนาสถาน
1.วัดมหาสอน
2.วัดห้วยแก้ว
3.วัดวงเทพ
4.วัดบางพึ่ง
5.บ้านแคปหมู
6.บ้านไก่ชนเงินร้าน
7.บ้านหวาย
8.บ้านเห็ด
9.บ้านขนมดอกจอก
10.บ้านไทยหลบโจร
11.บ้านปฏิมา
12.บ้านควาย
13.ศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนขวัญ
การจักสานหวายบ้านมหาสอน

1.วิสาหกิจจักสานหวายบ้านมหาสอน
2.บ้านนางชะลอทนทองคำ
ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์จักสานหวายจากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมากว่าร้อยปีอันมีลักษณะที่โดดเด่นแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี
ชมศูนย์เรียนรู้บ้านสวนขวัญ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนขวัญ เยี่ยมชมและเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเรียนรู้การแปรรูป เช่น สบู่สมุนไพรก้อน สมุนไพรไล่ยุง ลูกประคบ บะหมี่ใบมะรุม ชาสมุนไพร ไข่เค็มใบเตยดินสอพองกิจกรรมรักโลกโดยทำกระถางจากผักตบชวา เพ้นท์กระเป๋าผ้าจากสีธรรมชาติ การทำกระดาษจากผักตบชวาและวัสดุธรรมชาติ พิซซ่าเตาถ่านแช่มือแช่เท้า ด้วยสมุนไพร จากภูมิปัญญาของชุมชนและ ล่องแพ
ชิมโชว์การทำแคป หมูจากภูมิปัญญา
แม่นงค์แคบหมูและประสิทธ์แคบหมู ชมสาธิตการทำแคปหมู ชิม ช้อป รสชาติกลมกล่อมกรอบอร่อย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม