วัดแก้วฟ้า

ที่ตั้ง ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๐๗๐๓   

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๒๖๐๕ ๙๗๔๐

วัดแก้วฟ้า เป็นวัดราษฎร์ สร้างในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๑๖ แห่งกรุงศรีอยุธยาช่วงพ.ศ. ๒๐๙๑ – ๒๑๑๑ ชื่อ “วัดแก้วฟ้า” นั้นตรงกับพระนามของพระมหากษัตริย์ ลำดับที่ ๑๔ คือ สมเด็จพระเจ้าแก้วฟ้า (พระยอดฟ้า) โบราณสถานภายในวัดล้วนเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย อุโบสถหลังเก่าเป็นแบบทรงโรง ด้านในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย เรียกว่า “หลวงพ่อโต” หรือ “หลวงพ่อใหญ่” มีเจดีย์ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์