วัดร้องแง จังหวัดน่าน

ที่ตั้ง หมู่ 7 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 ๑.วัดร้องแง เป็นวัดโบราณของอำเภอปัว มีวิหารเก่าแก่โดดเด่นและงดงามด้วยวิหารศิลปะไทยลื้อ โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดเก่าแก่ ของเมืองน่าน ได้รางวัลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดีเด่น สถาปัตยกรรม ลักษณะของวิหารหน้าบันเป็นลายพันพฤกษา วิหารบ้านร้องแงเป็นชุมชนไทยลื้อ ดั้งเดิมที่อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีน ยังคงรักษาอัตลักษณ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ไว้อย่างดีทั้งด้านภาษาถิ่น พิธีกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนสำคัญคือประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นชุมชนเข้ม แข็งที่แสดงออกถึงสุนทรียภาพความเป็นไทยลื้ออย่าง แท้จริง ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม รางวัลดีเด่น ประจำปี 2551
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 06.30 น. – 18.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม