วัดละหารไร่ จ.ระยอง

๑/๑ หมู่ที่ ๘ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
๑. วัดละหารไร่ จ.ระยอง จากสถานที่ปฏิบัติธรรม พัฒนาปรับปรุงเป็น วัด เจ้าอาวาสองค์องค์แรก คือ หลวงพ่อสังข์เฒ่า ผู้บุกเบิกสถานที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้น เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๓๕๔ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะพระหลวงปู่ทิม เกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดแห่งนี้ โดยประวัติหลวงพ่อสังข์เฒ่าผู้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าอาวาสวัด ณ วัดวัดละหารไร่ โดยมีอาณาเขตวัด มีแม่น้ำล้อมรอบพื้นดินอุดมสมบูรณ์ ฝั่งคลองด้านตรงข้ามกับวัด หลวงพ่อสังข์เฒ่าเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะเป็นพื้นที่เพาะปลูก และทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจึงได้หักร้างถางพง เพื่อทำเป็นสำนักสงฆ์และปลูกพืชผักไว้กินเอง โดยความช่วยหลือของชาวบ้าน เมื่อมีพระภิกษุมาอาศัยอยู่ที่วัดมากขึ้น ทุกวันพระชาวบ้านจะจัดภัตตาหารเพื่อถวายพระ จากสำนักสงฆ์ก็กลายเป็นวัด ชื่อวัด “วัดไร่วารี” และภายหลัง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดละหารไร่”
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าสักการะทุกวัน เปิด-ปิด เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๓๘๖๕ ๕๔๒๐ / 09 2515 9699
๕. ช่องทางออนไลน์
๕.๑ https://www.surprise-rayong.com
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม