ศูนย์เรียน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมอนขวานผ้าขิด บ้านศรีฐาน (ชุมชนคุณธรรม วัดศรีฐานนอก)

ที่ตั้ง บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ กลุ่มพัฒนาสตรีศรีฐาน หมู่ที่ ๙
๒.ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มพัฒนาสตรีศรีฐาน หมู่ที่ ๙
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ หมอนขวานผ้าขิด
หมู่บ้านทำหมอนขิดบ้านศรีฐาน จังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงเรื่องการทำหมอนขิด มาเที่ยวที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้ชมการสาธิตทำหมอนขิดสวยๆ ในทุกขั้นตอน โดยหลังฤดูทำนาชาวบ้านทุกครัวเรือนจะทอผ้าและทำหมอนขิด ซึ่งหมอนขิดของที่นี่ถือเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๙๙๙๑ ๒๒๘๔
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ยโสธร หมอนขิด by บุญเรือง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม