ชุมชนคุณธรรมวัดศรีนวรัฐ จังหวัดเชียงใหม่

ชุมชนคุณธรรมวัดศรีนวรัฐ มีจำนวนครัวเรือนประมาณ ๙๓๕ หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมดประมาณ ๑,๘๒๒ คน แบ่งเขตหมวดชุมชนย่อยเป็น ๔ เขตชุมชน  มีคณะกรรมการหมู่บ้านจากตัวแทนของแต่ละเขตชุมชนเข้ามาร่วมกันพัฒนาชุมชน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเสี้ยว ดูแลด้านสุขภาพ
ของประชาชน

ชุมชนคุณธรรมวัดศรีนวรัฐ เป็นชุมชนไทเขิน ลุ่มน้ำขาน เชื้อสายไทเขินเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า มีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยาวนานกว่าร้อยปี คือ คุ้มเจ้าแก้ว นวรัฐ คุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ ๙ และวัดหลวงเจ้าแก้วนวรัฐ ซึ่งตั้งชื่อตามเจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ ๙ เมื่อครั้งมาปฏิสังขรณ์วัดหลวงแห่งนี้ว่า “วัดศรีนวรัฐ” มีพระเจ้าสักคงตัน พระพุทธรูปไม้สักเก่าแก่อายุกว่าสามร้อยปี เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของผู้คนที่นี่และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนในชุมชน

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารหลวง
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารหลวง เรื่อง พระสุธน-นางมโนรา

พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าแก้ว นวรัฐ
คุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ คุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ ๙ และวัดหลวงเจ้าแก้วนวรัฐ ซึ่งตั้งชื่อตามเจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ ๙ เมื่อครั้งมาปฏิสังขรณ์วัดหลวงแห่งนี้ว่า “วัดศรีนวรัฐ”

พิพิธภัณฑ์เฮือนไทเขิน
ชุมชนคุณธรรมวัดศรีนวรัฐ เป็นชุมชนไทเขิน ลุ่มน้ำขาน มีเชื้อสายไทเขินเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า จึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์เฮือนไทเขิน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

กาดก้อมกองเตียว (ตลาดวัฒนธรรมตลาดประชารัฐ)
กาดก้อม กองเตียว เป็นตลาดชุมชนไทเขิน ตั้งอยู่ด้านหลัง วัดศรีนวรัฐ บ้านทุ่งเสี้ยว ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยคำว่า “กาดก้อม” หมายถึง ตลาดเล็ก ๆ และคำว่า “กองเตียว” หมายถึง เดินไป พอรวมสองคำแล้วหมายความว่า ตลาดเล็ก ๆ ที่ต้องเดินไป ได้เริ่มเปิดตลาดเป็นครั้งแรก เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561 เป็นตลาดโครงการประชารัฐ แห่งที่ 92 ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมแห่งที่ 100 ปี วัดศรีนวรัฐ โดยมี พระครูถาวรนพรัฐ เจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐ เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต 2 ได้เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดก่อตั้งตลาดพื้นบ้านแห่งนี้ขึ้น

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวชุมชน
ชุมชนคุณธรรมวัดศรีนวรัฐ มีรูปแบบทั้งการเที่ยวแบบ One Day Trip และพักค้าง ๒ วัน ๑ คืน ซึ่งถ้าหากมีเวลาน้อย ก็สามารถปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับระยะเวลาได้ เช่น โปรแกรม ๑ วัน ก็จะมีกิจกรรมดังนี้ แอ่วเฮือนไทเขิน ภายในหมู่บ้าน เช่าชุดไทเขินที่พิพิธภัณฑ์สำหรับใส่ถ่ายรูป ชมศิลปะชุมชนที่กำแพงวัด และกราบสักการะขอพรพระเจ้าสักคงตัน พระพุทธรูปสักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ส่วนกิจกรรม ๒ วัน ๑ คืน พบกันที่พิพิธภัณฑ์เรือนไทเขิน ดูวิดิทัศน์แนะนำชุมชน ชมกลุ่มเรือนไทเขิน ในบริเวณชุมชน ชมสวนเกษตรพอเพียง เยือนย่านตลาดเก่า ชุมชนไทยเชื้อสายจีน ตอนเย็นรับประทานอาหารขันโตก สำรับคุ้มเจ้าหลวง พักค้างโฮมสเตย์ ช่วงเช้าก่อนกลับกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดศรีนวรัฐ ซื้อของฝากของที่ระลึกชุมชน ถ้าตรงวันอาทิตย์ก็จะมีตลาดย้อนยุค “กาดก้อมกองเตียว” ให้ได้สัมผัสบรรยากาศและเลือกทานอาหารอร่อย ๆ จากชุมชน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม