ชุมชนคุณธรรมวัดสมศรี บ้านเสี้ยวน้อย จังหวัดชัยภูมิ

ชุมชนคุณธรรมวัดสมศรี บ้านเสี้ยวน้อย หมู่  ๑  ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2429 มีราษฎรชาวบ้านเสี้ยวใหญ่ซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านเสี้ยวน้อยทางด้านทิศใต้และอยู่ห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตร     ได้อพยพมาอยู่ตามหัวไร่ปลายนาที่บริเวณบ้านเสี้ยวน้อยปัจจุบัน ชุมชนคุณธรรมบ้านเสี้ยวน้อยเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ หมักโคน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีผีสุ่ม ซึ่งปัจจุบันถูกยกระดับให้เป็นงานประเพณีท้องถิ่นระดับจังหวัด มีการกำหนดการจัดงาน ในวัน ศุกร์ เสาร์ และวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนกันยายน เป็นประจำทุกปี

ชุมชนคุณธรรมวัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อย มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมประเพณีการแห่ผีสุ่ม หรือบุญเดือนสิบที่เป็นประเพณีทำบุญให้บรรพบุรุษแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที โดยจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีการแสดงพื้นบ้าน เช่น การแสดงผีสุ่ม  จัดอาหารพื้นบ้านสำหรับรับรองนักท่องเที่ยว เช่น ยำดักแด้ คั่วดักแด้  ของฝากได้แก่ ตะกร้าจ่ายตลาด สร้อยผ้าไหม พวงกุญแจผีสุ่ม เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ฮือนโบราณ
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสมศรี เป็นเฮือนโบราณ ๒ ชั้น เป็นเฮือนมุงลังคาด้วยแฝก ฝาบ้านเป็นใบตองกุง พื้นภายในเป็นฟากไม้ไผ่บนบ้าน และใต้ถุนบ้านจัดแสดงเครื่องใช้สอยอุปกรณ์ทำมาหากินของชาวบ้านในสมัยก่อน เช่น ลอบดักปลา กระด้ง โบมสำหรับเกลี่ยข้าวเหนียวเวลานึ่งสุกก่อนเก็บใส่กระติ๊บข้าว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหัวผีสุ่ม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประเพณีของชาวชุมชนคุณธรรมวัดสมศรีจัดแสดงไว้ ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไปได้แห่งหนึ่ง

ศูนย์เรียนรู้ทำสีธรรมชาติ
เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทำสีธรรมชาติ เช่น คราม , เข โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นคราม ต้นเข จนถึงนำมาทำเป็นสีย้อม นอกจากนี้ได้มีการนำวัสดุอื่นมาผลิตเป็นสีย้อม เช่น ครั่ง ใบสัก มะเกลือ  ตะโก เป็นต้น ซึ่งที่ศูนย์จะมีทั้งที่ย้อมผ้าเอง และผลิตสีเพื่อจำหน่ายให้บุคคลภายนอก

วัดศิลาอาสน์ หรือภูพระ       
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชัยภูมิ  ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนคุณธรรมวัดสมศรีประมาณ  ๓ กิโลเมตร ภายในบริเวณวัดเงียบสงบ มีผาหินซึ่งมีภาพจำหลักกลุ่มพระพุทธรูปทั้งหมด 9 องค์ อันเป็นที่มาของชื่อ ภูพระ  มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประทับนั่งขัดสมาธิ ชาวบ้านเรียก  “พระเจ้าองค์ตื้อ” ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวชัยภูมิและในพื้นที่ ใกล้เคียงมาช้านาน ใกล้กันมีพระพุทธรูปอีก 7 องค์ จำหลักรอบเสาหินทราย พระพุทธรูปทั้งหมดเป็นพระพุทธรูปโบราณมีพุทธลักษณะแบบพระพุทธรูปอู่ทอง มีอายุราวศตวรรษที่ 18-19 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน-โบราณวัตถุ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

น้ำตกตาดโตน
ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิอยู่ห่างจากชุมชนวัดสมศรีประมาณ ๒๒ กิโลเมตรลักษณะสัณฐานของน้ำตกเป็นลานหินกว้างประมาณ 50 เมตร มีความสูงประมาณ 6 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ธรรมชาติบริเวณเหนือน้ำตกเป็นลานหินกว้างเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้ำ และชมวิวในธรรมชาติ บริเวณด้านล่างน้ำตกมีธรรมชาติที่สวยงาม ประกอบไปด้วย แอ่งน้ำ ลำธาร โขดหินและพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ขึ้นอย่างหนาแน่น ทำให้บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การประกอบกิจกรรมปิกนิกพักผ่อนหย่อนใจ

มอหินขาว
มอหินขาว ตั้งอยู่ใน เขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากชุมชนวัดสมศรีประมาณ  ๔๕ กิโลเมตรมีลักษณะเป็นเสาหินและแท่งหิน เป็นปฏิมากรรมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ กระจัดกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ กลายเป็นกลุ่มหินที่มีความสวยงามแปลกตา กลุ่มหินที่มอหินขาว เป็นหินทรายสีขาว นอกจากนี้ก็ยังมี หินทรายแป้ง หินโคลน หินทรายสีม่วง มอหินขาว มีกลุ่มหินอยู่หลายแห่งด้วยกัน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียงบอกเล่าก้าวตาม
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  ตามรอยศาสตร์พระราชา 

สวนเกษตร ผักบุ้งกับกุ้งนาง มัลเบอรี่ ชัยภูมิ
เป็นแหล่งเรียนรู้การแปรรูปผลไม้และผลผลิตทางการเกษตร เช่น น้ำผลไม้มัลเบอรี่ กล้วยอบ มัลเบอรี่อบ ผลไม้อบแห้ง จากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมปั่นจักรยาน
 ชุมชนวัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อย ชุมชนวัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อย มีจักรยานไว้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการปั่นไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณชุมชน เช่น ศูนย์เรียนรู้การทำสีธรรมชาติบริเวณหนองแสง การทำผ้าหมักโคลนสวนเกษตรแม่มาลา ศูนย์ผลิตผ้าไหมครบวงจร เป็นต้น

ชมธรรมชาติ
หนองน้ำสาธารณะ“หนองแสง” หนองน้ำสาธารณะ “หนองแสง”เป็นแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้านรอบ ๆ หนองแสงเป็นถนนคอนกรีตสามารถออกกำลังกาย หรือปั่นจักรยานชมทัศนียภาพและทิวทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น  และชมวิถีชีวิตชุมชนคุณธรรมวัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อยในเชิงเกษตรและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พร้อมถ่ายภาพจุดเช็คอินของชุมชนไว้เป็นที่ระลึก

การทำของที่ระลึก
ศูนย์ผลิตผ้าไหมครบวงจร การทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเครื่องประดับจากเศษผ้าฝ้าย ผ้าไหม เช่น สร้อยคอ เข็มกลัด ต่างหู ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมสามารถนำของที่ระลึกกลับบ้านได้เลย นอกจากนี้ภายในศูนย์ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นจำหน่าย เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสบู่รังไหม เสื้ออัตลักษณ์ชุมชนเป็นต้น

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม