วัดสโมสร

ที่ตั้ง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๑ ๘๕๗๕ ๔

วัดสโมสร เป็นวัดของชุมชนชาวมอญหรือรามัญ ตั้งอยู่ในชุมชนที่เป็นชาวไทยเชื้อสายรามัญ มีการจัดงานเพื่ออนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญเป็นประจำทุกปี มีกิจกรรมที่เป็นชาวไทยเชื้อสายรามัญหลายประการ เช่น การแห่หางหงส์ ธงตะขาบ การทำบุญใส่บาตร การทอยสะบ้า การเล่นสะบ้าหนุ่ม-สาว และมีการแสดงมหรสพภาคกลางคืน ซึ่งได้รักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมของชาวรามัญไว้อย่างดีเยี่ยม