วัดดีหลวง จังหวัดสงขลา

ที่ตั้งหมู่ที่ ๒ ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
๑. สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เดิมชื่อว่า วัดกดีหลวง วัดกุฎีหลวง หรือวัดหลวง คนเฒ่าคนแก่เรียกว่า วัดเจดีย์หลวง เพราะในสมัยก่อนมีเจดีย์ ๕ ยอด ขนาดใหญ่อยู่หน้าอุโบสถ วัดดีหลวงเป็นวัดที่หลวงปู่ทวดหรือสมเด็จเจ้าพะโคะได้เคยบวชเป็นสามเณร เรียน นะโม ก ข ขอมไทยอยู่กับพระอาจารย์จวง เจ้าอาวาสวัดดีหลวงในสมัยนั้น ถือได้ว่าเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งในคาบสมุทรสทิงพระ สิ่งสำคัญภายในวัด คือ
๑) เจดีย์ทิศ หรือเจดีย์ ๕ ยอด ตั้งอยู่หน้าอุโบสถ
๒)เจดีย์หลังอุโบสถ เป็นเจดีย์ ๓ องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน
๓) อุโบสถตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ภายในอุโบสถมีพระประธานปูนปั้นปางมารวิชัย
นักโบราณคดีได้กำหนดอายุไว้ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ – ๑๙ ด้านหน้าพระประธานมีรูปจำลองหลวงปู่ทวด ๑ องค์ และรูปจำลองพระอธิการแก้ว พุทธมณี ๑ องค์ ๓) ศาลาโรงศพ เป็นศาลาไม้ทรงโถง สร้างขึ้นเนื่องในงานพีศพของพระอธิการแก้ว พุทธมณี อดีตเจ้าอาวาสวัดดีหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะสวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง กิจกรรม กราบนมัสการสถูปสมภาคจวง /กราบพระประธานในโบสถ์ /ถวายผ้าไตรดุจได้ร่วมบรรพชาอุปสมบท/สนทนาธรรมะกับเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุสงฆ์ที่เจ้าอาวาสมอบหมายพร้อมรับวัตถุมงคลของที่ระลึก/เยี่ยมชมโบราณสถาน /สถานที่สำคัญ ถ่ายภาพเป็นทีระลึก หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง

ปี พ.ศ. 2520 ต่อจากนั้นพระอธิการบุญช่วย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาจนถึง พ.ศ. 2530 และในปี พ.ศ. 2537 พระโสภณสุตาลังการ (ไสว สุขวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางแพรกเหนือ ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้พัฒนาวัดด้านถาวรวัตถุ ทางด้านการศึกษา จนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนนทบุรีแห่งที่ 1 และได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดราษฏรขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

วัดบัวขวัญ มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา ในด้านการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ทางวัดได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นอาคาร 4 ชั้น ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีห้องเรียนเพียงพอต่อการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลี มีบุคลากรทั้งนักเรียนและครูสอนกว่า 100 รูป มีนักเรียนสอบได้เป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นสำนักเรียนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี และสนับสนุนการศึกษาของชาติ สอนธรรมศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ และเปิดเป็น ก.ศ.น. สอนระดับประถมศึกษาถึงมัถยมศึกษาตอนปลายในวันอาทิตย์อีกด้วย
ส่วนถาวรวัตถุภายในวัดนั้น ปัจจุบันมีถาวรวัตถุที่สำคัญ ๆ ซึ่งเป็นสถานที่ทำกิจวัตรของสงฆ์ สถานศึกษาวิชาความรู้ สถานที่กราบไหว้บูชา และบำเพ็ญบุญกุศลของพุทธศาสนิกชนต่าง ๆ ดังนี้

1. พระอุโบสถ
2. หอระฆัง
3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมดิศักดิ์
4. พระวิหารหลวงพ่อโต
5. กุฏิสงฆ์ทรงไทย 3 หลัง
6 .กุฏิสงฆ์มีจำนวน 5 หลัง
7. พิพิธภัณฑ์

นอกจากนี้ ทางวัดบัวขวัญยังจัดให้มีการไถ่ชีวิตโค-กระบือ และบริจาคซื้อโลงศพแก่ผู้ยากไร้ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. ทุกวัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2952 8062 – 3