วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร จังหวัดชัยนาท

ที่ตั้ง หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

1. ความโดดเด่น/ความสำคัญ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เดิมนามว่า “วัดพระธาตุ” หรือ “วัดหัวเมือง”เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ภายในวัดนี้มีเจดีย์พระบรมธาตุรูปแบบสถาปัตยกรรมอู่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่มีตำนานกล่าวว่าองค์พระเจดีย์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชกษัตริย์แห่งอินเดีย ได้ให้พระสงฆ์มาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยโดยผ่านมาทางสุวรรณภูมินครปฐมจนถึงเมืองชัยนทและได้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่เหมาะสมจึงได้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งไว้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ 06.00 น. – 18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร โทร. 08 3623 0896
๕. ช่องทางออนไลน์-
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ /ทางลาด/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดมหาธาตู จังหวัดชัยนาท

ที่ตั้ง หมู่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๑. วัดมหาธาตุ เดิมเรียกว่า วัดหัวเมือง หรือวัดศรีษะเมือง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยตอนหักโค้งไปทางทิศตะวันออก บางส่วนของวัดทางด้านหน้าขนานไปตามลำน้ำ สร้างขึ้นในพุทธศักราช 1897 สมัยพระมหาธรรมราชาลิไท แห่งกรุงสุโขทัยและสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสุโขทัยหน้าพระอุโบสถวัดมหาธาตุอาจจะใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองในสมัยนั้น เพราะแถบ บริเวณหน้าวัด ชาวบ้านยังคงเรียกว่า “หน้าพระลาน” นับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสรรค์มาแต่อดีต มีหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าวัดมหาธาตุ เป็นวัดที่กษัตริย์ทรงสร้างสถาปัตยกรรมสำคัญ อาทิ พระปรางค์ทรงกลีบมะเฟือง พระอุโบสถ องค์พระธาตุเจดีย์ วิหาร เจดีย์ราย และหลวงพ่อหมอ หรือหลวงพ่อหลักเมืองกรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอน 75 วันที่ 8 มีนาคม 2575
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ 06.00 น. – 18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ ( ไม่มี )
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ โทร. 08 5052 5800
๕. ช่องทางออนไลน์-
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม