วัดอุโปสถาราม จังหวัดอุทัยธานี

ที่ตั้ง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
๑. วัดอุโปสถาราม เดิมชื่อ “วัดโบสถ์มโนรมย์” ชาวบ้านเรียกว่า “วัดโบสถ์” เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมลำน้ำสะแกกรัง บนเกาะเทโพในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี จากตลาดสด มีสะพานข้ามแม่น้ำไปยังวัดอุโบสถาราม ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในโบสถ์เป็นภาพพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานฝีมือประณีตมาก
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00 น.- 18.00 น
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
ไม่มี
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
วัดอุโปสถาราม 08 9565 5773
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook วัดอุโปสถาราม
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย /)
ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม