ชุมชนคุณธรรมวัดสามโก้ วัดอ่างทอง

ที่ตั้ง ชุมชนคุณธรรมวัดสามโก้หมู่ที่ 5 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
๑. ชุมชนคุณธรรมวัดสามโก้ เป็นชุมชนที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ ร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมวัดสามโก้ จนเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเยี่ยมชม ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นำโดยพระครูสิริวุฒิกิจเจ้าอาวาสวัดสามโก้ ประธานชุมชนคุณธรรมวัดสามโก้ ร่วมกับ ทีมงานพลังบวรที่เข้มแข็งของ นางดวงจันทร์ วงษ์เขียว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลสามโก้ ต่างช่วยกันสร้าง ช่วยกันพัฒนาชุมชน ตามประกาศเจตนารมณ์ของชาวอำเภอสามโก้ ที่ว่า “เศรษฐกิจพอเพียงอยู่เคียงธรรมชาติ ออมเงินวันละบาทบ้านสะอาดเรียงราย อบายมุขลดละ ธรรมะสุขหลาย ทำบัญชีรับจ่าย ออกกำลังกายทุกยาม” “ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นวัตวิถีมากมีของดีบ้านฉัน…คนสามโก้…”
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook Fanpage : ตลาดน้ำสามโก้
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม