วัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง : บ้านสาวะถี หมู่ที่ ๘ ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑. วัดไชยศรี เป็นวัดเก่าแก่ที่มีโบสถ์หรือสิม ที่มีอายุกว่าร้อยปีเศษ เดิมมุงหลังคาด้วยแผ่นไม้ ซึ่งมีเอกลักษณ์คือ หลังคามีปีกยื่นทั้งสองข้างแบบสถาปัตยกรรมอีสานดั้งเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 หลังคาทรุดโทรมจึงมีการรื้อและทำหลังคาขึ้นใหม่ เป็นแบบสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น ส่วนฝาผนังทั้งด้านในและด้านนอกยังคงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนัง หรือ “ฮูปแต้ม” ที่ยังคงมีความเด่นชัด โดยฝีมือช่างแต้มพื้นบ้านแท้ ๆ เป็นภาพเรื่องราวอดีตพระพุทธเจ้า พระเวสสันดรชาดก เรื่องราววรรณกรรมชิ้นเอกของอีสานเรื่อง “สินไซ” (สังข์ศิลป์ชัย) ภาพเทพ บุคคลและสัตว์ต่างๆ ถึงแม้เวลาจะผ่านมากว่าร้อยปีแล้วก็ตาม และแม้จะมีบางส่วนเลือนหายไปตามกาลเวลาบ้าง แต่ถือว่าฮูปแต้มของที่นี่ยังคงมีความชัดเจนและสวยงามอยู่มาก สิ่งที่น่าสนใจ : สิมอีสาน , ฮูปแต้ม , พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 0๖.00 – 1๘.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๔๓๔๔ ๘๓๕๐ , ๐๘ ๙๒๗๖ ๔๒๐๒
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : วัดไชยศรี สาวะถี
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว )