สกายวอล์ควัดเขาสิงโต จ.สระแก้ว

ที่ตั้ง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
๑. เขาสิงโตเป็นภูเขาลูกเตี้ยๆอยู่ติดกับบริเวณวัดเขาสิงโตด้านทิศเหนือสูงประมาณ 250 เมตร ด้านล่างมีถ้ำวังนาคา ด้านบนยอดเขามีรอยพระพุทธบาท พระครูประโชติ สีหบรรพต เจ้าอาวาสวัดเขาสิงโต ได้ร่วมกับคณะกรรมการฯ ญาติโยม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้น โดยทำบันไดทางขึ้นจนถึงยอดเขา และจัดทำสกายวอร์ค (sky walk) บนยอดเขาซึ่งเป็นแห่งแรกของภาคตะวันออก สามารถชมวิวได้ 360 องศา เมื่อขึ้นถึงยอดเขาเคาะระฆัง 3 ครั้ง และสั่นกระดิ่ง เมื่อขึ้นไปถึงจะพบธงหลากสีคือธงฉัพพรรณรังษี ที่เป็นธงพระพุทธศาสนาสากล มีทั้งหมด 6 สี คือ แถบที่ 1 สีน้ำเงิน แถบที่ 2 สีเหลือง แถบที่ 3 สีแดง แถบที่ 4 สีขาว แถบที่ 5 สีแสด ส่วนแถบสุดท้ายหรือแถบสีประภัสสร เป็นแถบสีที่เกิดจากการนำแถบสีทั้ง 5 สีแรกในตอนต้นมาเรียกลำดับใหม่ในแนวนอน นอกจากนี้ ด้านบนสกายวอร์คมีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยให้เข้าไปได้ครั้งละ 5 คน เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 17.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ – ทางลาด / ที่จอดรถ-/ จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว

ประมาณ ปี พ.ศ. 2480 นายสังข์ พรสมบูรณ์ และนายสุบิน 2 คน น้ากับหลาน ได้เข้ามาถางป่า  และเข้ามาจับจองพื้นที่ ด้วยเพราะความอุดมสมบูรณ์ และบางส่วนก็แบ่งขาย นอกจากนั้นได้นำญาติพี่น้อง  เข้ามาอยู่ด้วย พร้อมทั้งขยายพื้นที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม เป็นชุมชนใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่มีคลองน้ำไหลผ่าน  หลายคลอง คลองเล็กคลองน้อย แต่ทุกคลองจะมีต้นอาราง (ต้นนนทรี) ขึ้น 2 ฝั่งคลอง มีต้นไม้อย่างหนาแน่น มีสัตว์ป่าจำนวนมาก ด้วยความสัญจร คมนาคม และความผูกพัน คนคลองอารางมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตการปกครองของ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

บ้านคลองอาราง เป็นหมู่บ้านแห่งความสุขด้วย ๔ ดี วิถีพอเพียง คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดีบ้านคลองอารางเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ มีการดำเนินงานด้านศาสนา การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของตนไว้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง เป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากทุกกระทรวง 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

บ่อทองคลองอาราง
บ่อทองคลองอาราง เกิดมาพร้อมกับหมู่บ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ผู้ค้นพบคือ นางนาง สาสวด เกิดจากการฝันว่ามีบ่อทองในพื้นที่หมู่บ้าน     จึงบอกให้ลูกหลานไปขุด จนพบสายแร่ทองคำ ได้ทองคำจำนวนมากทำให้ชาวบ้านสามารถชำระหนี้สินได้หลายคน ต่อมามีประชาชนจากนอกพื้นที่ทราบข่าวและเข้ามา ขุดทองในพื้นที่จำนวนมาก จนไม่สามารถขุดพบทองได้ เนื่องจากบ่อลึกมาก และหยุดการขุดทองตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน กลายเป็นตำนานบ่อทองบ้านคลองอารางไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ประวัติต่อไปบ่อทองที่ขุดพบมี 2 บ่อ คือ บริเวณคุ้มนาล้อม 1 บ่อ (นายบุญเพ็ง อินทร์สุข) และบริเวณสระหลวง    1 บ่อ (นางนาง สาสวด)

วัดเขาสิงโต (สกายวอล์ค เขาสิงโต)
เขาสิงโตเป็นภูเขาลูกเตี้ย ๆ อยู่ติด กับบริเวณวัดเขาสิงโตด้านทิศเหนือสูงประมาณ 250 เมตร ด้านล่างมีถ้ำวังนาคา ด้านบนยอดเขามีรอยพระพุทธบาท พระครูประโชติ สีหบรรพต เจ้าอาวาสวัดเขาสิงโต ได้ร่วมกับคณะกรรมการฯ ญาติโยม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้น โดยทำบันไดทางขึ้นจนถึงยอดเขา และจัดทำสกายวอร์ค (sky walk) บนยอดเขาซึ่งเป็นแห่งแรกของภาคตะวันออก สามารถชมวิวได้ 360 องศา 

กลุ่มเลี้ยงไหมอีรี่
กลุ่มเลี้ยงไหมอีรี่ เกิดจากการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน และความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนที่ต้องการพัฒนาการทอผ้าไทยอีรี่   ในจังหวัดสระแก้วให้มากขึ้น จึงได้ทดลองเลี้ยงไหมอีรี่และขยายผล     การเลี้ยงไหมในชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ป่าชุมชน 3,000 ไร่ ชายเขา
ชุมชนบ้านคลองอาราง มีพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 35 ไร่ เป็นชุมชน ที่มีแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งมีลักษะป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างเป็นระบบ มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีกฎกติกาที่ชุมชนยอมรับและปฏิบัติตาม จนสามารถขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ ให้เป็นป่าชุมชนฯ ในปี 2554 และได้รับรางวัลด้านการจัดการป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด    จากกรมป่าไม้ ในปี 2557

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนข่า/ ป่าไผ่พอเพียง
ชุมชนบ้านคลองอาราง มีพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 35 ไร่ เป็นชุมชน ที่มีแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งมีลักษะป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างเป็นระบบ มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีกฎกติกาที่ชุมชนยอมรับและปฏิบัติตาม จนสามารถขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ ให้เป็นป่าชุมชนฯ ในปี 2554 และได้รับรางวัลด้านการจัดการป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด    จากกรมป่าไม้ ในปี 2557

แหล่งเรียนรู้ปลูกป่า
เดิมพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นป่าเสื่อมโทรม และถูกถากถางไม้ใหญ่จนเป็นพื้นที่โล่งเตียน ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน เมษายน จะมี ไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นทุกปี ต่อมาชาวบ้านคลองอารางได้ร่วมกันพิจารณาเห็นว่า การไม่มีป่าทำให้เกิดความแห้งแล้ง และรู้ถึงพิษภัยของการสูญเสียป่า    จึงร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะให้กลับมามีสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ โดยการร่วมแรงร่วมใจปลูกป่าชุมชนขึ้น ด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลาย และในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะมีการจัดประเพณีบวชป่า เพื่อสร้างศูนย์รวมจิตใจให้ประชาชนและเยาวชนรักษาป่าไม้ให้ยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน คนคลองอาราง

ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดงศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองอาราง

  • เส้นทางการท่องเที่ยว (Route)
    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ ชุมชนบ้านคลองอาราง โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์ วัดเขาสิงโต และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง กำหนดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนฯ จำนวน 2 เส้นทาง 8 จุดการเรียนรู้ ตามเสน่ห์ชุมชนที่ได้คิดขึ้นใหม่ คือ

จุดเด่น/เสน่ห์ชุมชน
“ชีวิตดี๊ดี ที่คลองอาราง” ชิมข้าวห่อใบตอง ชมบ่อทองโบราณ หมู่บ้านแห่งความสุข สนุกกับป่าชุมชน ผลิตผลสมุนไพร ท่องเที่ยวไปสกายวอล์ค ดังนี้
จุดที่ ๑ ไหว้ศาลตาปู่ และไหว้พระวัดแสงจันทร์
จุดที่ 2 พิธีบายศรีสู่ขวัญ
จุดที่ 3 ชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนคุณธรรมบ้านคลอง
จุด 4 นั่งรถซาเล้งชมวิถีชุมชน/พิพิธภัณฑ์ชุมชน
จุดที่ 5 ชมบ่อทองโบราณ
จุดที่ 6 ชมป่าชุมชน ๓,๐๐๐ ไร่ ชายเขา
จุดที่ 7 ชมและเลือกซื้อของฝากและผลิตภัณฑ์ชุมชน
จุดที่ 8 พิชิตสกายวอล์ค วัดเขาสิงโต

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม