ชุมชนคุณธรรมวัดเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ลาวเวียงบ้านเนินขาม เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่บรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาวเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 3 ประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มในระบบเครือญาติ อยู่รวมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพทอผ้า จักสานไม้ไผ่ ทำนา ทำไร่อ้อย ทำไร่มัน และรับจ้างทั่วไป

ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น เช่น ประเพณีสงกรานต์  การบายศรีสู่ขวัญ ตลอดจนการแต่งกายมีอัตลักษณ์ เพราะได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองมาจากบรรพบุรุษเชื้อสายลาว ทั้งผ้าทอพื้นเมืองลายโบราณ ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าขาวม้า 5 สี พูดภาษาถิ่น  

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมืองลาวเวียง บ้านเนินขาม (ตั้งอยู่ ณ วัดเนินขาม ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม)

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมืองลาวเวียงบ้านเนินขามได้จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์ศึกษา เรียนรู้
และส่งเสริมการทอผ้าพื้นเมืองลาวเวียง บ้านเนินขาม ซึ่งเป็นการ สืบทอดมรดกภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ
เช่น การทำเสื้อ จุกหม้อ ผ้าซิ่นตีนจก และผ้าขาวม้า 5 สี

กลุ่มทอผ้าโบราณ หมู่ 1 ตำบลเนินขาม

การรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทอผ้าโบราณ หมู่ 1 ตำบลเนินขามตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยมี นางอุษา บุญสาพิพัฒน์ เป็นประธานกลุ่ม

กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่ง รังกระโดน หมู่ 14 ตำบลเนินขาม

การรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน หมู่ 14 ตำบลเนินขาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยมี นางฉวี ศรีเดช ประธานกลุ่ม

บ้านไม้โบราณ 100 ปี

เป็นบ้านไม้โบราณของชาว   เนินขาม และยังเป็นบ้านเพียงหลังเดียวภายในชุมชนบ้าน  เนินขามที่ยังคงเสน่ห์ของความดั้งเดิม ภายในบ้านประกอบไปด้วยห้องโถงขนาดใหญ่ มีการจำลองวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวเนินขามไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สปามือ สปาเท้า กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยว หมู่ 9 บ้านทุ่ง ตำบลเนินขาม

เป็นสถานที่ไว้บริการสปามือ สปาเท้าให้แก่นักท่องเที่ยว

โรงเรียนชาวนา หมู่ที่ 6 ตำบลเนินขาม

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชาวนาและศูนย์ข้าวชุมชนโดยกิจกรรมประกอบ    ไปด้วย การสอนทำนา การเลี้ยงปลา การปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง การแปรรูปสัตว์น้ำ การสีข้าว และการทอผ้าไหมเนินขาม

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ป่าชุมชน บ้านเขาราวเทียนทอง

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาราวเทียนทอง อำเภอเนินขาม และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่มากกว่า 22,000 ไร่ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณที่มีไผ่รวกเป็นพืชเด่นมีต้นไม้ขึ้นกระจัดกระจาย
และหนาแน่นบางบริเวณ ส่วนไม้พื้นล่าง มีหนาแน่น เช่น กระเจียว ข่า และเหล่าสมุนไพรนานาชนิด เหมาะกับกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและการปลูกป่า

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โรงเรียนชาวนา หมู่ที่ 6 ตำบลเนินขาม

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชาวนาและศูนย์เรียนรู้ชุมชนโดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการสอนทำนา การเลี้ยงปลา การปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง การแปรรูปสัตว์น้ำ การสีข้าว และการทอผ้าไหม  เนินขาม

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การบายศรีสู่ขวัญและผูกแขนเอิ้นขวัญ ศูนย์การเรียนผ้าทอพื้นเมืองลาวเวียงบ้านเนินขาม บายศรีสู่ขวัญต้อนรับผู้มาเยือน

การสปามือและเท้าด้วยสมุนไพร กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยว หมู่ 9 บ้านทุ่ง ตำบลเนินขามมีบริการสปามือและเท้าด้วยสมุนไพร ไว้บริการนักท่องเที่ยว และมีบริการสินค้าของชุมชน