วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ ๒)

ที่ตั้ง ถนนเทศบาล ๙ ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๑ ๑๑๕๕

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือวัดเล่งเน่ยยี่ ๒ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในพ.ศ. ๒๕๓๙ ภายในบริเวณวัดประกอบด้วยวิหารต่าง ๆ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแนวปรัชญา และคติธรรมทางพระพุทธศาสนาจีนนิกายฝ่ายมหายาน ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า ๓ องค์ คือ องค์อดีต องค์ปัจจุบัน และองค์อนาคต ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้หอมต้นเดียวและองค์เทพสำคัญของลัทธิมหายาน วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ ๒) ถือเป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมมา ทำบุญ เสริมดวง และแก้ปีชง