วัดสวนแก้ว

ที่ตั้ง ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๕ ๑๔๔๔

วัดสวนแก้ว เดิมชื่อ “วัดแก้ว” วัดสวนแก้วนี้ พระพยอม กัลยาโณ ได้พัฒนาพื้นที่ของวัด ด้วยการจำลองสวนโมกขพลารามให้เกิดขึ้นในเมืองตามคำที่ท่านพุทธทาสเคยปรารภ และได้พัฒนาบริเวณวัดอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีลานธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และจัดตั้ง “มูลนิธิสวนแก้ว” ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ๖ ประการ ดังนี้

๑. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๒. เพื่อส่งเสริมศีลธรรม จรรยาอันดี

๓. เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย

๔. เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

๕. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

๖. จัดการศึกษา และส่งเสริมการศึกษา