วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย

ที่ตั้ง873 หมู่ 10 ซอยพระใส ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
1. วัดโพธิ์ชัย เป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมประจำจังหวัดหนองคาย เป็นสำนักของเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ฝ่ายมหานิกาย
– พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธปฏิมา หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดหนองคาย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้อัญเชิญมาจากประเทศลาวมาประดิษฐานไว้จนปัจจุบัน
– วัดโพธิ์ชัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเป็นองค์ประธาน ยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พ.ศ. 2522 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2523 ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา พ.ศ. 2524 ยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
– ปัจจุบันมี พระราชรัตนาลงกรณ์ (รศ.ดร.พิศิษฐ์ สุวีโร) เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
2. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ผู้สนใจสามารถเข้าสักการะและเยี่ยมชมได้ทุกวัน
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
3. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
4. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4246 1123
5. ช่องทางออนไลน์
http://www.watphochai.com/mainpage
https://www.facebook.com/WatPhoChai
6. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้า/ ทางลาด/ ที่จอดรถ / ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม