วัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง : บ้านสาวะถี หมู่ที่ ๘ ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑. วัดไชยศรี เป็นวัดเก่าแก่ที่มีโบสถ์หรือสิม ที่มีอายุกว่าร้อยปีเศษ เดิมมุงหลังคาด้วยแผ่นไม้ ซึ่งมีเอกลักษณ์คือ หลังคามีปีกยื่นทั้งสองข้างแบบสถาปัตยกรรมอีสานดั้งเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 หลังคาทรุดโทรมจึงมีการรื้อและทำหลังคาขึ้นใหม่ เป็นแบบสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น ส่วนฝาผนังทั้งด้านในและด้านนอกยังคงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนัง หรือ “ฮูปแต้ม” ที่ยังคงมีความเด่นชัด โดยฝีมือช่างแต้มพื้นบ้านแท้ ๆ เป็นภาพเรื่องราวอดีตพระพุทธเจ้า พระเวสสันดรชาดก เรื่องราววรรณกรรมชิ้นเอกของอีสานเรื่อง “สินไซ” (สังข์ศิลป์ชัย) ภาพเทพ บุคคลและสัตว์ต่างๆ ถึงแม้เวลาจะผ่านมากว่าร้อยปีแล้วก็ตาม และแม้จะมีบางส่วนเลือนหายไปตามกาลเวลาบ้าง แต่ถือว่าฮูปแต้มของที่นี่ยังคงมีความชัดเจนและสวยงามอยู่มาก สิ่งที่น่าสนใจ : สิมอีสาน , ฮูปแต้ม , พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 0๖.00 – 1๘.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๔๓๔๔ ๘๓๕๐ , ๐๘ ๙๒๗๖ ๔๒๐๒
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : วัดไชยศรี สาวะถี
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว )

ชุมชนคุณธรรมวัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น

อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น ประมาณ ๒๑ กิโลเมตร ปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัย ๓ ยุค ประกอบด้วย สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยวัฒนธรรมทวารวดี ราวพุทธศตวรรษ ๑๑ – ๑๕ และสมัยวัฒนธรรมล้านช้างราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๔ ปัจจุบันมีครัวเรือน จำนวน ๒๗๐ ครัวเรือน ประชากร รวม ๑,๐๙๔ คน 

เป็นวัดเก่าแก่ที่มี “สิม” หรือ “อุโบสถ” อายุร้อยกว่าปีมาแล้ว ลักษณะแบบพื้นบ้านอีสานที่มีจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) บอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนอีสาน และวรรณกรรมพื้นเมืองเรื่องสังข์สินไซที่งดงาม 

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

สิมวัดไชยศรี
“สิมอีสานโบราณ” ฐานส่วนล่างและผนังก่ออิฐฉาบปูน ช่วงบนเป็นไม้ หลังคาเป็นไม้มีปีกยื่น บานประตูและหน้าต่างแกะสลัก ฝาผนังทั้งด้านนอกและด้านในมีรูปแต้ม(ภาพเขียนสี) แสดงเรื่องราวพุทธประวัติ สังข์ศิลป์ชัย พระเวสสันดรชาดก ภาพเทพและสัตว์ต่าง ๆ ตลอดจนภาพนรกแปดขุม วาดเต็มพื้นที่ไม่เหลือที่ว่าง เน้นสัดส่วนเกินจริงใช้สีฝุ่นโทนสีฟ้า คราม และขาว ซึ่งได้จากวัสดุธรรมชาติ เป็นฝีมือช่างแต้มพื้นบ้านชื่อ นายทอง ทิพย์ชา ชาว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม และช่างแต้มอื่น ๆ 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หินช้างสี
มีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ มีรอยเว้าตรงกลางหิน จึงเป็นที่มาของหินช้างสี ตั้งอยู่ภายในอุทยานเเห่งชาติน้ำพอง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ และเทือกเขาภูเวียง 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนผัก คุณย่าละไมล์
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗ ม.๑๑ บ.โนนรัง ต.สาวะถี แหล่งเรียนรู้และจำหน่ายผักสลัดสด ๆ หลากหลายชนิด รวมถึงเมนูสลัดโรล และน้ำสลัดเพื่อสุขภาพหลายรส

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชมการแสดงหุ่นสินไซน้อยร้อยปีและหมอลำพันปี
วัดไชยศรี ชมการแสดงต้อนรับจากเสียงร้องหมอลำของเด็ก ๆ คณะหมอลำหุ่นสินไซน้อยร้อยปี และเสียงร้องหมอลำของผู้เฒ่าผู้แก่คณะหมอลำพันปี บ้านสาวะถี จ.ขอนแก่น จะมาขับขานเล่าตำนานให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้ฟังอย่างเพลิดเพลิน

จี่ข้าวสามัคคี ตุ้มโฮม
วัดไชยศรี ข้าวจี่ เป็นอาหารพื้นบ้านของภาคอีสาน นิยมทำกันมากในช่วงเดือนสามของทุกปี ซึ่งจะมีการทำข้าวจี่ไปทำบุญในงานประเพณีบุญข้าวจี่ โดยชาวบ้านสาวะถีได้อนุรักษ์และสืบทอดคนในชุมชน ตลอดจนผู้มาเยือนได้ทำร่วมกัน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม