ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จังหวัดตาก

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
๑.เป็นชุมชนที่เน้นการท่องเที่ยวที่นำวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และการเกษตรแปลงผสมผสานมาเป็นจุดขายในการท่องเที่ยว เมื่อ ๖๐ ปีก่อนชาวมูเซอดำมาตั้งถิ่นฐานที่ห้วยปลาหลด จ.ตาก และเพาะปลูกทำไร่เลื่อนลอยเป็นอาชีพหลัก ทำให้ดินเสื่อม ป่ากลายเป็นป่าเสื่อมโทรม เมื่อไม่มีป่าลำน้ำก็แห้ง ในปี ๒๕๑๗ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จมาเยี่ยมราษฎร จึงมีพระราชดำริให้ปลูกพืชที่ทำรายได้ทดแทนการฝิ่น เช่น กาแฟ ผักหลายชนิดหมุนเวียนแบบปฏิทินที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี และนำผลผลิตไปจำหน่ายที่ตลาดมูเซอ จนกลายเป็นรายได้หลักของชุมชน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดดำเนินการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
สามารถเที่ยวชมได้ทุกช่วงเวลา เวลาที่แนะนำคือ ช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ของทุกปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๓๒๓๐ ๕๒๕๕
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : Homestay บ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม