ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก

ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลองเป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่เรียบง่ายแบบสังคมชนบท คนในชุมชนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในวิถีแห่งชาติพันธุ์ไทยพวน ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมต้อนรับผู้มาเยือน และมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิต อันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งด้านภาษา การแต่งกาย รวมถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ชุมชน ซึ่งถูกรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนวัดฝั่งคลอง ตลอดจนมีความโดดเด่น เข้มแข็ง ในเรื่องการธำรงรักษาวิถีไทยพวน ประเพณีฮีต ๑๒ คอง ๑๔

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดฝั่งคลอง ตั้งอยู่ในวัดฝั่งคลอง เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน ภายในมีการจัดแสดงเพื่อให้เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทยพวน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน

มิวเซียมปะพวนที่ปากพลี มิวเซียมปะพวนที่ปากพลี เกิดจากความร่วมมือของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลองเป็นพิพิธภัณฑ์ ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้ โดยจัดแสดงนิทรรศการชื่อว่า “ชาติพันธุ์ตำนานพวน : ตำนานรักเจ้าจอมกับนางกอย” ภายใต้แนวคิด “วิถีไทยพื้นบ้านในวิถีสากล” เพื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยพวน

กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ เป็นกลุ่มที่เกิดจากรวมกลุ่มกันของชาวไทยพวนในพื้นที่ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องมือเครื่องใช้เก่า ๆ เช่น กี่ทอผ้า ที่ปั้นด้าย ที่ยังหลงเหลืออยู่ อันแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการทอผ้า ของชาวไทยพวนในพื้นที่อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จึงอยากที่จะฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้าให้กลับมาอีกครั้ง

พระธาตุกุสาวดี วัดปทุมวงษาวาส (บ้านใหม่) พระธาตุกุสาวดีหรือสถูป กุสาวดี ตั้งอยู่ภายในวัดปทุมวงษาวาส (บ้านใหม่) โดยจำลองแบบมาจากประเทศอินเดีย ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รวมทั้งเสาอโศกที่สลักจากหินหยกอินเดีย ให้ชาวพุทธได้เข้ามาสักการะ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อ่างเก็บน้ำวังบอน อ่างเก็บน้ำวังบอน ตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็นอ่างเก็บน้ำ ที่เงียบสงบ บริเวณรอบ ๆ เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดน้อยใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ เล่นน้ำ และตกปลา

จุดชมนกเหยี่ยวดำ ทุ่งใหญ่ปากพลี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นช่วงที่นกล่าเหยื่ออย่าง “เหยี่ยวดำ” ได้บินอพยพจากความหนาวในพื้นที่แถบไซบีเรียมายังประเทศไทยบริเวณทุ่งใหญ่สาธารณประโยชน์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งมีพื้นที่กว้างถึง 1,500 ไร่ ถือเป็นจุดชมนกเหยี่ยวดำอีกแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาส่องดูเหยี่ยวดำจำนวนมาก ที่มาหากินอยู่กันเป็นฝูงบริเวณทุ่งนา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเกษตรเปรมปรี สวนเกษตรเปรมปรี เป็นสวนผลไม้กึ่งผสมผสาน โดยมีไม้ผลหลักคือ มะยงชิด มะปรางหวาน ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายก และสร้างรายได้หลักให้กับสวนเกษตรเปรมปรี นอกจากนี้ยังมีผลไม้อื่น ๆ ที่ปลูกผสมผสานในสวน รวมทั้งมีการจำหน่ายกิ่งพันธุ์สำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย

สวนสุขภาพสุริยภรต สวนสุขภาพสุริยภรตเกิดจากแนวความคิดของคุณนิพพิทา เรืองรักษ์ลิขิต เจ้าของพื้นที่ ที่มองเห็นปัญหาด้านสุขภาพ ของผู้คนในสังคมปัจจุบัน และอยากนำพื้นที่ว่างเปล่าของตนเองมาใช้ประโยชน์ จึงดำเนินการจัดสร้างสวนสุขภาพสุริยภรตขึ้นภายในประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ดนางฟ้า นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านที่พัก และห้องสำหรับ จัดเลี้ยงอีกด้วย

ศูนย์การเรียนรู้วิถีเชิงเกษตรชุมชนไทยพวน โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนหนองแสง “นิทรรศการไทยพวนชวนเอ๊ดนา ศูนย์ การเรียนรู้วิถีเชิงเกษตร” เป็นโครงการของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงสีข้าวชุมชน บ้านเนินหินแร่ ตำบลหนอง-แสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโครงการ ที่เกิดจากการนำงานวิจัยเรื่อง “เรื่องเล่าประวัติชีวิต : การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน” มาเป็นแนวทาง ในการพัฒนารูปแบบส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม วิถีไทยพวน