วิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร

ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑.วิมานพญาแถน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ เป็นแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โดยได้เชื่อมโยงกับงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดยโสธร คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก อาคารพญาคันคากที่เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวนั้น สร้างขึ้น เป็นรูปร่างพญาคันคาก มีความสูง 19 เมตร พื้นที่รวม 835 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วยพื้นที่จัดนิทรรศการจำนวน 5 ชั้น ได้แก่
ชั้นที่ 1 -ประวัติและที่มาในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
-time Line ตำนานพญาคันคากมหายุทธแดนอิสาน
-ห้องฉายภาพยนตร์ อนิเมชั่น 3 มิติ “มหายุทธแดนอิสาน”
ชั้นที่ 2 วงจรชีวิตของคางคก กายวิภาคและสรีระวิทยาของคางคก
ชั้นที่ 3 พิพิธภัณฑ์บั้งไฟจำลอง ตำนานและเรื่องราวของบั้งไฟ
ชั้นที่ 4 อัตลักษณ์เมืองยโสธร และแหล่งท่องเที่ยวยโสธร 9 อำเภอ
ชั้นที่ 5 ภาพสามมิติแหล่งท่องเที่ยว และจุดชมวิว
พิพิธภัณฑ์พญานาค
ก่อสร้างทอดยาวริมฝั่งลำน้ำทวน ด้านทิศเหนือของพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก อาคารกว้าง 12.50 เมตร ยาว 99 เมตร สูง 15-16 เมตร
มีแหล่งเรียนรู้ภายในอาคาร 5 โซน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันธรรมดา เปิด 10.00-16.00 น. หยุดวันอังคาร
เสาร์ อาทิตย์ เปิด 9.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม ประชาชนจังหวัดยโสธร คนละ 20 บาท
ประชาชนทั่วไป (ต่างจังหวัด) คนละ 40 บาท
เด็กนักเรียนยโสธร ฟรี นักเรียนต่างจังหวัด คนละ 20 บาท
ผู้สูงอายุยโสธร 60 ปีขึ้นไป (ฟรี)
ผู้สูงอายุต่างจังหวัด คนละ 20 บาท
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕. ช่องทางออนไลน์
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม