ศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี

ที่ตั้ง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ ศาลแห่งนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรีโดดเด่นด้วยเทวสถานขอมเก่าแก่ที่สร้างด้วยศิลาแดงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูงผู้คนจึงนิยมเรียกว่า “ศาลสูง” ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อพระกาฬ 2 องค์ สันนิษฐานว่าเป็นเทวรูปพระนารายณ์ยืนทำด้วยศิลา ซึ่งองค์เล็กเป็นแบบเทวรูปเก่าในประเทศไทยและองค์ใหญ่เป็นประติมากรรมแบบลพบุรี
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 05.30 – 17.30 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
– คุณปราโมทย์ เกตุอำไพ ผู้ดูแล โทร. 06 4949 1964
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม