ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
๑.ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร (ศาลเจ้าพ่อลักเมืองกำแพงเพชร)ตั้งอยู่บริเวณวัดพระแก้ว และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองกำแพงเพชร เป็นศาลเก่าแก่มานานกว่า ๗๐๐ ปี เชื่อกันว่า พระเจ้าวรมันต์ (เหม่) ผู้เรืองอำนาจเป็นผู้ก่อสร้างขึ้นทำด้วยศิลาแลงรูปกลม ยาวประมาณ ๒ เมตร ฝังโผล่พื้นดินขึ้นมาประมาณ ๑ เมตร มีรูปเศียรเทพารักษ์ อยู่บนยอดศิลาแลง ได้ผ่านการบูรณปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึง พุทธศักราช ๒๕๒๗ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร(พระยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ประกอบพิธีเจิมเสาหลักเมือง เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๒๗ และมีพิธีเชิญเสาหลักเมืองและเศียรเทพารักษ์ขึ้นเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๗
การสังเวยเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร จะมีขึ้นในวันที่ ๑๕ เมษายนของทุกปี เรียกว่า “วันพญาวัน” ซึ่งจะมีประชาชนจำนวนมากจะมาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน
๒.วันเวลา เปิด/ปิด
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๑๙๗๓ ๘๐๑๓
๕.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ /ทางลาด /ลานจอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม