ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ระยอง

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง
๑. ศาลาพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เรียกสั้น ๆ ว่า “ศาลกรมหลวงชุมพรฯ ศาลเสด็จเตี่ย” เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2510 โดยใช้เงินที่ได้รับบริจาค ได้สร้างศาลาขึ้นแล้ว คณะกรรมการสร้างศาลฯ ก็มีความประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อประดิษฐานไว้ในศาลต่อไป การดำเนินงานต่อมานับว่าเป็นงานใหญ่ของตำบลปากน้ำกระแส มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อพระพุทธรูป และพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะกรรมการคณะนี้ได้กราบเรียนเชิญและได้รับความกรุณาจาก ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร ในขณะนั้นเป็นประธานกรรมการอุปถัมภ์ การดำเนินงานหล่อพระพุทธรูปและพระรูปฯ นั้น สถานีทหารเรือสัตหีบ ก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอุปถัมภ์ งานพิธีหล่อพระประธานและพระรูปฯ และคณะกรรมการสนับสนุนงานพิธีประดิษฐานพระรูปฯ ณ ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ฯพณฯนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปและพระรูปฯ ที่ศาลกรมหลวงชุมพรฯ ตำบลปากน้ำกระแส เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2512
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าสักการะทุกวัน เปิด ๒๔ ชั่วโมง
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐ ๓๘63 8789
๕.ช่องทางออนไลน์
http://www.prasae.com 
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ