ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชา”

มีวิทยากรให้ความรู้เชิงเกษตร ให้ความรู้ตามแนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชา” ชี้แนะแนวทางการทำเกษตรพอเพียง สอนปลูกผักสวนครัว ทำปุ๋ย เรียนรู้พันธุ์พืช

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม