พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 ๑. พระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และผู้ที่เกิดปีวอก ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม เป็นพุทธเจดดีย์ที่บรรจุพระอุรังคธาตุ(กระดูกส่วนพระอุระ) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสนโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์และแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนามาแต่โบราณกาล มีรูปทรงสีเหลี่ยม ประดับตกแต่งด้วยศิลปลวดลายอันวิจิตรประณีตทั้งองค์ มีความหมายทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง สูงจากระดับพื้นดิน 53 เมตร ฉัตรทองคำสูง 4 เมตร รวมเป็น 57 เมตร พระธาตุพนมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนม ตลอดทั้งชาวไทยและชาวลาว ว่ากันว่าหากใครได้มาสักการะพระธาตุพนมครบ ๗ ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหรือแม้แต่การได้มากราบสักการะพระธาตุพนม ๑ ครั้ง ก็ถือเป็นมงคลแก่ชีวิตเชื่อกันว่าผู้ที่ได้มากราบสักการะจะได้รับอานิสงส์เพิ่มบุญบารมีและมีคนให้ความเคารพนับถือ งานนมัสการพระธาตุพนม จัดขึ้น วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 จนถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.00 – 21.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
พระครูพนมปรีชากร 08 7948 2016
๕. ช่องทางออนไลน์
www.watthat.com
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม