ชุมชนคุณธรรมวัดหนองอ้อ จังหวัดจันทบุรี

ชุมชนคุณธรรมวัดหนองอ้อ มีวัดหนองอ้อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนาและทำสวนผลไม้ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมี    ในครัวเรือนอีกด้วย ที่มาชื่อบ้านหนองอ้อมาจากบริเวณหมู่บ้านมีต้นอ้อขึ้นอยู่มากในหนองน้ำธรรมชาติ

ชุมชุนคุณธรรมวัดหนองอ้อ นอกจากเป็นชุมชนวิถีเกษตรแล้วยังเป็นชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนอย่างชัดเจน โดยเริ่มจากการแบ่งปันจากของที่ตนเองมีอยู่ไปจนถึงการค้าขายในชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีโฮมสเตย์และแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดหนองอ้อ ตั้งอยู่ที่ ต.มะขาม อ.มะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ ๓๗ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๗ และได้รับการประกาศวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีมีพระครูวิศาลรจันทรสุขคุณ (เฉียบ จนฺทสโร) เป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

บ้านดินมังกร เรียนรู้วิธีการเลี้ยงไส้เดือน ทดลองเลี้ยงไส้เดือนและการทำสปาด้วยตัวเอง นำผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนกลับไปลองใช้ และเพลิดเพลินไปกับการช้อปพืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษ

ศิลปะปั้นขี้เลื่อย ศิลปะปั้นขี้เลื่อย เป็นแหล่งเรียนรู้และลงมือทำการปั้นขี้เลื่อยด้วยตนเอง และสามารถนำชิ้นงานของตนเองกลับบ้านเป็นที่ระลึก

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม