ศูนย์การเรียนรู้บ้านท่าวัดเหนือ จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๑.ชุมชนคุณธรรมบ้านท่าวัดเหนือ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจัดทำศูนย์เรียนรู้ เป็นฐานด้านต่างๆ ได้แก่
(๑) ฐานเพิ่มรายได้ ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพาะพันธุ์และเลี้ยงหนูพุกเพื่อจำหน่าย
(๒) ฐานโคขุน คือ การเลี้ยงโคโดยให้อาหารที่ดีอย่างเต็มที่ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นอกจากจะให้กินอาหารหยาบ (หญ้าหรือฟาง) แล้ว ยังให้กินอาหารข้น (อาหารเสริม) เพิ่มเติมเพื่อให้โคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและได้เนื้อที่มีคุณภาพดี เกษตรกรผู้เลี้ยงจะเป็นสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลางโพนยางคำ จำกัด
(๓) ฐานเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปูนา หอยขม และกุ้งฝอย โดยเลี้ยงในบ่อซิเมนต์
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นางทัศนีย์ ดาบสีพาย ผู้ใหญ่บ้านท่าวัดเหนือ
๐๘ ๔๔๖๗ ๔๗๗๒
๖. ช่องทางออนไลน์ –
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม