ศูนย์ทำเรือกอและจำลอง บ้านทอน จังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
๑. ชื่อผู้ประกอบการนายรุสลี บินดอเลาะ , นายมัสมิง ดอเล๊าะ และนายมัสมัน ดอเล๊าะ
๒. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๒.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ แท่นวางโทรศัพท์มือถือกอและรายละเอียดความโดดเด่น
จากเอกลักษณ์และความโดดเด่นของเรือกอและ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดที่แตกต่างกัน แท่นวางโทรศัพท์มือถือกอและ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรือกอและ ตัดทอน เติมแต่ง แต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมอย่างลงตัว
๒.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ เรือกอและ
รายละเอียดความโดดเด่น จากเอกลักษณ์และความโดดเด่นของเรือกอและ สู่เรือกอและจำลองที่ยังคงเอกลักษณ์เดิมอย่างอย่างลงตัว เป็นของฝากที่ระลึกบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตแก่ผู้มาเยือนเมืองนรา
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายมัสมิง ดอเล๊าะ เบอร์โทรศัพท์ ๐๖ ๓๖๑๓ ๓๒๒๘
นายรุสลี บินดอเลาะเบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๗๔ ๕๐๗๗
๕. ช่องทางออนไลน์ –