กลุ่มผ้าทอมือไทยพวน

ณ ศูนย์ภูมิปัญญามนุษย์ วัดบ้านใหม่ ชมการสาธิตการทอผ้าไทยพวนด้วยกี่กระตุกแบบโบราณ ซึ่งป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่ได้มีการถ่ายทอดมาจากบรรพชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้เกิดการสืบสานอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ ทั้งนี้ สามารถยึดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในชุมชน ปัจจุบันมีการพัฒนาลายผ้าในรูปแบบต่างๆ มากมาย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม