วัดสว่างหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ตั้ง ๒ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.บ้านหัวนาคำ เป็นชุมชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีความรักใคร่ปรองดอง สมัครสมานสามัคคี เป็นชุมชนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นชุมชนที่ใหญ่ มีครัวเรือนกว่าหนึ่งพันครัวเรือน โดยมีวัดสว่างหัวนาคำ เป็นศูนย์รวมจิตใจ และทำกิจกรรมตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ เป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน ศาสนสถานในวัดมีพระอุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติที่มีความสวยงามมาก มีพระพุทธรูปประจำวัดคือ หลวงพ่อพระพุทธวิชัยญาณ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 22-23 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยล้านช้าง เป็นที่เลื่อมใส เคารพบูชาของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วไป เรียกว่าหลวงพ่อศิลา ซึ่งวัดได้จัดเตรียมพานขันหมากเบ็งให้ผู้มาเที่ยวชมได้นำไปสักการะ ศาลาทานบารมีหน้าศาลาการเปรียญเป็นศาลาลักษณะทรงไทย เสาไม้ทั้งหลังทำบุญตักบาตร ๑๐๘ บาตร ชมสวนดอกไม้ พันธุ์ดอกไม้ประดับ สวยงามบริเวณวัด และสาธิตการจัดทำร่มผ้าขาวม้า
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น.๑๘.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม พระครูศรีปริยัติโชติธรรม เจ้าอาวาสวัดสว่างหัวนาคำ เจ้าคณะอำเภอยางตลาด ๐๘ ๕๐๑๑ ๑๔๑๙
๕.ช่องทางออนไลน์
เพจ:วัดสว่างหัวนาคำ จ.กาฬสินธุ์
วัดสว่างหัวนาคำ 
พระครูศรีฯวัดสว่างหัวนาคำ
ชื่อผู้ประกอบการร่มผ้าขาวม้า นางกาย สีสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๖๑ ๙๗๕๙
เฟซบุ๊ก ภูฟ้า เครื่องนอน
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม