ศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี

ที่ตั้ง ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๙ ๐๕๐๕

ศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี เป็นศาลาจตุรมุขทรงไทย มีประตูเข้า-ออกทั้ง ๔ ด้าน  หลังคาเป็นยอดปรางค์ ลักษณะหลังคาซ้อนสองชั้น หน้าบันแกะสลักไว้อย่างสวยงาม เสาหลักเมืองทำจากไม้มงคล ยอดเสาหลักเมืองแกะสลักเป็นรูปดอกบัวตูม สันนิษฐานว่าในอดีตศาลหลักเมืองนนทบุรีตั้งอยู่ที่ ปากคลองอ้อม ตำบลบางศรีเมือง ฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช ๒๒๐๘ ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรี จากบ้านตลาดขวัญมาอยู่ที่ปากคลองอ้อม ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีกลับมาตั้งที่บ้านตลาดขวัญดังเดิม ในปัจจุบันศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี จึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดนนทบุรี