ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บ้านผาบ่องประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) และปกาเกอญอ อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี และใช้ชีวิตร่วมกันบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม ด้วยความเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน บ้านผาบ่องมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม เรียบง่าย และมีเอกลักษณ์

ชุมชนผาบ่องแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมฯ(สาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีชีวิต)นักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มรสอาหารไทยใหญ่และได้ร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชมกิจกรรมกาดซอก กิจกรรม “ป๋างน้ำเน้ง”ฟังเรื่องเล่าชุมชนพร้อมจิบชาสมุนไพร เที่ยวชมชุมชน และชมศาสนสถาน เป็นแหล่งเรียนรู้ทำต้องลายโลหะ ชิมผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือ 

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลผาบ่อง
แหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่และมีพิพิธภัณฑ์ผ้ากะเหรี่ยงปักลูกเดือย 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

น้ำพุร้อนผาบ่อง
มีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติอุณหภูมิ ๓๙ -๔๒ องศาเซลเซียสมีบริการนวดผ่อนคลายและห้องอาบน้ำสำหรับนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวทับทิมชุมแพ
เป็นต้น

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ร่วมเรียนรู้กิจกรรมชุมชนวิถีคนไต การตอกน้ำมันลิสง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม ชมการการสาธิตวิถีชีวิตของชาวไต ชมการตอกน้ำมันถั่วลิสงภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เคยสูญหายไปเกือบ ๔๐ ปี และถูกฟื้นขึ้นมาใหม่โดยชาวบ้านชุมชนผาบ่อง

ช้อป ชิม ชมอาหารไทใหญ่
กาดซอกจ่า ตลาดนัดอาหาร ผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นถิ่น และการสาธิตภูมิปัญญาของชาวไทใหญ่ ซึ่งเปิดเฉพาะวันศุกร์ – วันเสาร์