ชุมชนคุณธรรมวัดพวงคำ จังหวัดลำพูน

ชุมชนคุณธรรมวัดพวงคำ ครั้งในสมัยอดีตมีขบวนไพร่พลของพระนางจามรี ที่หนีศึกสงครามเดินทางมาจากหลวงพระบางเพื่อหาสถานที่สร้างเมืองใหม่ โดยมีช้างคู่บารมีชื่อ พลายสุวรรณมงคล ติดตามมาด้วย เมื่อครั้งขบวนผ่าน ณ สถานที่แห่งนี้เครื่องประดับของพญาช้างที่ทำมาจากทองคำ มีลักษณะเป็นพวงตกหล่นลง ต่อมาจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านพวงคำ หรือ บ้านปวงคำ ตามภาษาท้องถิ่น

ชุมชนคุณธรรมวัดพวงคำ เป็นชุมชนท่องเที่ยว บวร On Tour ที่มีการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนในทุกด้านสู่ความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ผ้าซิ่นจกโหล่งลี้ ที่มีความงดงามด้วยลวดลายสร้างสรรค์ตามจินตนาการของผู้ทอในอดีต และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีที่พักโฮมสเตย์คุ้มภูหมื่นลี้บนพื้นที่ทางธรรมชาติที่สวยงามล้อมรอบ มีความสะอาด ตลอดถึงผู้ให้บริการที่พักมีไมตรี ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นดุจญาติมิตร มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพวงคำ
ถือเป็นสถานที่สำคัญของชุมชนที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านปวงคำแห่งนี้
อีกทั้ง ยังเป็นลานกิจกรรมของชุมชนในการจัดงานต่าง ๆ งานประเพณีสำคัญ งานทางศาสนารวมถึงต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนอีกด้วย

ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลลี้ ณ วัดพวงคำ
ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าจกโหล่งลี้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการทอผ้าของชุมชน อาทิ การย้อมสี การทอ การปัก เป็นต้น

ตลาดนัดชุมชน “กาดนัดพอเพียง หล่อเลี้ยงวิถีชีวิต”
เป็นตลาดซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร และสินค้าพื้นถิ่นของชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ภูหมื่นลี้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม สามารถมองเห็นวิวสวนลำไยที่เขียวขจีทิวทุ่งนาข้าวสีเหลืองทอง จึงถือว่าเป็น Landmark ที่สำคัญของชุมชนที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภูหมื่นลี้
ชุมชนคุณธรรมวัดพวงคำเป็นชุมชนที่มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพ มีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นการสร้างรายได้ให้ครัวเรือน โดยการจำหน่ายพืชผักสวนครัว ถือเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนอีกด้วย

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น การฟ้อนเล็บ การฟ้อนใต้ฟ้าปวงคำ เป็นต้น
ลานกิจกรรมของ ชุมชนคุณธรรมวัดพวงคำเป็นการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนแบบล้านนา เช่น การฟ้อนเล็บ การฟ้อนใต้ฟ้าปวงคำ เป็นต้น ซึ่งเป็นการแสดงที่มีความอ่อนช้อย งดงาม และสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารพื้นบ้าน
ลานกิจกรรมของชุมชนวัดพวงคำ เป็นกิจกรรมการสาธิต และร่วมฝึกปฏิบัติประกอบอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านปวงคำ เช่น น้ำพริกถั่วเน่า น้ำพริกปลาย่าง ฯลฯ

กิจกรรมนั่งรถรางนำเที่ยวชุมชน
ชุมชนคุณธรรมวัดพวงคำ เป็นกิจกรรมที่นำพานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมบริบท ภูมิทัศน์โดยรวมของชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามสภาพความเป็นจริงโดยจะมีมัคคุเทศก์ของชุมชนที่คอยแนะนำสถานที่สำคัญ รวมถึงให้ความรู้แต่ละสถานที่กับนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดบึงศรีเทพรัตนาราม จังหวัดเพชรบูรณ์

ชุมชนคุณธรรมวัดบึงศรีเทพรัตนาราม เป็นชุมชนท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ มีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นแหล่งอารยธรรมยุคทวารวดี  มีร่องรอยหลักฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของมนุษย์นับตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ มีการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสืบสานและ    ดำเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดบึงศรีเทพรัตนาราม เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต  ที่เรียบง่าย ชุมชนมีความโดดเด่นทางศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ยังคงสามารถมองเห็น ประวัติศาสตร์ผ่านวิถีชีวิตของชุมชนเก่า มีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ด้วยการออกแบบลวดลายคนแคระโบราณ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

จุดเช็คอินหน้าชุมชน “โลโก้คนแคระ”
รูปปั้นคนแคระโบราณ บริเวณสามแยกก่อนเข้าชุมชน เป็นจุดเช็คอินหน้าชุมชน  “โลโก้คนแคระ ”

อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ที่ขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งเดียวของจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทย  

ศูนย์วัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน วัดบึงศรีเทพรัตนาราม
เป็นแหล่งรวบรวม ข้อมูล ทางวัฒนธรรม ได้แก่ ศิลปวัตถุ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชน จัดเก็บไว้เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ศึกษาเรียนรู้ 

วัดบึงศรีเทพรัตนาราม
อุโบสถ (ศิลปะทวาราวดี) ภายในวัดบึงศรีเทพรัตนาราม 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ถ้ำเขาถมอรัตน์
เขาถมอรัตน์เป็นภูเขาขนาดใหญ่โดดเด่น อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองศรีเทพ โดยห่างออกไปราว ๒๐กิโลเมตร (ห่างออกไปในแนวตรง ๑๕ กิโลเมตร) อยู่ในพื้นที่ตําบลโคกสะอาด อําเภอศรีเทพ บนเขาแห่งนี้มีถ้ำ อยู่แห่งหนึ่งถูกดัดแปลงให้เป็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนา ภายในถ้ำมีแกนหินขนาดใหญ่สามารถเดินรอบแกนหินนี้ได้ ที่แกนหินนี้มีภาพสลักนูนต่ำเป็นพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์เป็นสําคัญ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง “สวนผู้ใหญ่แต๋ว”
“วิถีชีวิตแบบพอเพียง” ของคนในชุมชน ที่สามารถพึ่งตนเองได้ โดยใช้สิ่งของที่มีอยู่ในชุมชนมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ การจัดทำ “ครัวพอเพียง” จากวัตถุดิบภายในชุมชนมาประกอบเมนูอาหารต่าง ๆ และยังเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรม ปั่นจักรยานชมเมืองประวัติศาสตร์ศรีเทพ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และเขาคลังนอก เปิดเส้นทางจักรยานจากวัดบึงศรีเทพรัตนาราม – สู่อุทยานประวัติศาสตร์  ศรีเทพ ชมเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น

กิจกรรม อิ่ม อร่อย ของฝากจากชุมชนวัฒนธรรม วัดบึงศรีเทพ รัตนาราม
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม การทำอาหารพื้นบ้าน ขนมไทย และขนมที่ใช้ในงานบุญต่าง ๆ ได้แก่
– การทำข้าวต้มมัด
– การทำข้าวห่อใบบัว
– การทำข้าวแดกงา

กิจกรรม เวียนเทียนรอบเขาคลังนอก
เขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
– พิธีเจริญพระพุทธมนต์
-การจัดดอกไม้บูชาพระ
– กิจกรรมเวียนเทียนรอบสถูปพันปี มหาเจดีย์เขาคลังนอก 

กิจกรรม -ชมการแสดงพื้นบ้านชุด “นางด้ง-นางควาย” – “นางสุ่ม”
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม
– การเล่นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของวัดบึงศรีเทพรัตนาราม

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม