ศูนย์เรียนรู้ทำข้าวแคบ

๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทำ “ข้าวแคบ” ชุมชนยางกะไดใต้
๒. ชื่อผู้ประกอบการ
นางสาวกัญญาวีร์ วันสุข
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวแคบ
เป็นอาหารพื้นบ้านยอดนิยมของชาวลับแลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือเป็นแผ่นแป้งบางๆ ที่ได้จากการไล้น้ำแป้งที่ผสมงาดำ เกลือ หรือเครื่องปรุงรสอื่นๆ ลงบนผ้าที่วางบนปากหม้อดินขณะที่มีไอน้ำเดือดเหมือนการทำข้าวเกรียบปากหม้อ โดยแผ่นแป้งที่ได้มีลักษณะเป็นวงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 นิ้ว ถึง 8 นิ้ว เมื่อแผ่นแป้งสุกแล้วนำแผ่นแป้งไปตากให้แห้งจะได้ “ข้าวแคบแห้ง” มีทั้งแบบธรรมดาและปรุงรส สามารถฉีกรับประทานได้ทันทีเป็นอาหารว่าง หรือนำไปห่อกับเส้นหมี่คลุกกับเครื่องปรุงรสตามใจชอบ หรือที่ชาวลับแลเรียกว่า “หมี่พัน ”
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ขนมจีนตากแห้ง
รายละเอียดความโดดเด่นสั้นๆ เป็นการแปรรูปจากขนมจีนสดให้เป็นขนมจีนแห้งโดยการนำขนมจีนสดหรือหมักมาผึ่งแดด โดยตากกับหญ้าคาเก็บไว้รับประทานเป็นเวลานานได้ ชาวลับแลนิยมนำขนมจีนตากแห้งมาประกอบอาหาร เช่น ใส่ยำ (ซ่า) ใบมะม่วง ซ่าผักกาด ใส่แกงผักต่างๆ ราดหน้า และอื่นๆ อีกหลากหลายเมนู ปัจจุบันยังได้นำขนมจีนตากแห้งมาทอดเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้เสริมได้อย่างดี
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา 09.00 น. – เวลา 17.00 น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 3956 1974
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ – เมืองลับแล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม