ศูนย์เรียนรู้วัดหนองม่วง “มหาลัยทำกิน” จังหวัดนครสวรรค์

ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
1.ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้ และการทำนา การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีใช้ตลอดปี
2.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
3.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวตลอดปี
4.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ระบุเครื่องหมาย/) ไม่มี
5.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม พระใบฎีกาธนากร โฆสธมฺโม โทร. 085-603-7050 นายอรรถ คล้ายนุ่น โทร. 08 1475 9908
6. ช่องทางออนไล Facebook : วัดหนองม่วง
7. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม