ศูนย์ OTOP จังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ (หลังใหม่) ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๑.เป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าอื่นๆ ของจังหวัดมุกดาหาร เป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยว คณะศึกษาดูงาน และเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
ประเภท ของใช้ เสื้อผ้า เครื่องประดับหรือตกแต่ง
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๘๒
๕.ช่องทางออนไลน์
https://mukdahan.cdd.go.th/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์ OTOP อบจ.พัทลุง

หมู่ที่ 2 ตำบลเขาเจียกอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๑.เป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุงอย่างครบวงจรทั้งในรูปแบบร้านค้า และออนไลน์ ไลฟ์สดแนะนำสินค้าทุกวันศุกร์ มีผลิตภัณฑ์โอท็อป และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า 1,500 รายการ
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
ข้าวสังข์หยด ข้าวไรซ์เบอรี่ ลูกหยีกวน ปลาดุกร้า ผลิตภัณฑ์กระจูด ปลาลูกแมระ กุ้งแก้ว ปลาจิ้งจั้ง ผ้าทอลานข่อย เครื่องแกงใต้ เห็ดทอด กาแฟ ฯลฯ
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
ทุกวัน ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐ ๗๔๖ ๗๙๕๖
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook:OTOP อบจ.พัทลุง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม