ชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชนยลวิถี” วัดพระบรมธาตุ ( พระอารามหลวง) จังหวัดกำแพงเพชร

ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
๑.วัดพระบรมธาตุเจดียารามเป็นวัดเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยเมื่อ ๖๐๐ กว่าปีที่แล้ว (ยุคสุโขทัย) ดินแดนบริเวณนี้ มีชื่อว่า “นครชุม” และวัดแห่งนี้ก็เป็น พระอารามหลวงประจำเมืองนครชุมมาแต่สมัยนั้น จากข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ค้นพบจากหลักศิลาจารึก หลักที่ ๓ (จารึกนครชุม) ได้บันทึกไว้ว่า พระยาลิไท แห่งราชวงษ์สุโขทัย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และปลูกพระศรีมหาโพธิ์จากลังกา ณ วัดพระบรมธาตุเจดียารามเมื่อปี พ.ศ. ๑๙๐๐ ภายในวัดมีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “พระบรมธาตุเจดีย์” เป็นเจดีย์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเช่นกันกับตัววัด พระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ดอกบัวตูม) ตั้งเรียงกันสามองค์อยู่บนฐานเดียวกัน โดยองค์กลางของพระเจดีย์นั้นประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ๙ องค์อยู่ภายในภาชนะเงินรูปสำเภา พระเจดีย์องค์ปัจจุบันเป็นพระเจดีย์ทรงมอญซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นภายหลัง สิ่งสำคัญอีกอย่างในวัดคือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งชาวกำแพงเพชรเชื่อกันว่าเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระยาลิไททรงปลูก เมื่อ พ.ศ.๑๙๐๐ เป็นต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ประมาณ ๙ คน นอกจากนี้ภายในมีศาสนสถานที่สำคัญมากมาย ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อุโบสถหลังเก่า พระวิหาร วิหารพระนอน ศาลาเรือนไทย นอกจากนี้ยังมีศาลาการเปรียญที่ใช้เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้แก่ชุมชนอีกด้วย โดยในปัจจุบันนี้จะมีกิจกรรม สวดมนต์ธรรมจักรซันเดย์ ในทุกวันอาทิตย์ที่ลานองค์พระธาตุ เวลา ๑๘.๐๐ น. ๒.วันเวลา เปิด/ปิด ทุกวัน ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๑๗๘๕ ๓๘๒๖
๕.ช่องทางออนไลน์ Facebook : วัดพระบรมธาตุ กำแพงเพชร
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ /ที่จอดรถ /ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม